2 Sử Ký 26:1

2 Sử Ký 26:1 KTHD

Toàn dân Giu-đa tôn con trai của A-ma-xia là Ô-xia lên kế vị vua cha, lúc ấy Ô-xia được mười sáu tuổi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share