2 Sử Ký 20:35

2 Sử Ký 20:35 KTHD

Sau đó, Giô-sa-phát, vua Giu-đa liên kết với A-cha-xia, vua Ít-ra-ên là một người gian ác.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share