2 Sử Ký 14:5

2 Sử Ký 14:5 KTHD

A-sa cũng dẹp sạch các miếu thờ tà thần và các bàn thờ dâng hương trong tất cả các thành Giu-đa. Vậy, vương quốc của A-sa được hưởng thái bình an lạc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share