2 Sử Ký 14:4

2 Sử Ký 14:4 KTHD

Vua truyền bảo toàn dân Giu-đa tìm kiếm Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời của tổ phụ họ, vâng giữ luật pháp và điều răn của Ngài.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share