2 Sử Ký 14:2

2 Sử Ký 14:2 KTHD

Vua A-sa làm điều thiện và ngay thẳng trước mặt Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời của mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share