2 Sử Ký 14:12

2 Sử Ký 14:12 KTHD

Vậy Chúa Hằng Hữu đánh bại quân Ê-thi-ô-pi trước mặt A-sa và quân đội Giu-đa, địch quân phải tháo chạy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share