2 Sử Ký 14:10

2 Sử Ký 14:10 KTHD

A-sa vội vã đưa quân ra ứng chiến và dàn quân tại thung lũng Xép-pha-ta gần Ma-rê-sa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share