1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:28

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:28 KTHD

Cầu chúc anh chị em hằng hưởng được ơn phước của Chúa Cứu Thế Giê-xu.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share