1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:26

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:26 KTHD

Hãy kính chào tất cả anh chị em với cái siết tay thân mật.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share