1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:2 KTHD

Vì chính anh chị em biết quá rõ ngày của Chúa sẽ đến bất ngờ như kẻ trộm giữa đêm khuya.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share