1 Sa-mu-ên 9:6

1 Sa-mu-ên 9:6 KTHD

Người đầy tớ đưa ý kiến: “Trong thành này có một người của Đức Chúa Trời là người ai cũng tôn trọng, vì việc gì người ấy nói trước đều ứng nghiệm. Chúng ta nên đến gặp người, có lẽ người sẽ chỉ cho ta đường nào phải đi.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share