1 Sa-mu-ên 9:4

1 Sa-mu-ên 9:4 KTHD

Họ tìm khắp vùng đồi núi Ép-ra-im, qua đất Sa-li-sa, đất Sa-lim, đất Bên-gia-min, nhưng vẫn không thấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share