1 Sa-mu-ên 9:3

1 Sa-mu-ên 9:3 KTHD

Một hôm, mấy con lừa của Kích bị lạc. Ông bảo Sau-lơ dẫn một người đầy tớ đi tìm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share