1 Sa-mu-ên 9:25

1 Sa-mu-ên 9:25 KTHD

Khi họ đã rời nơi dự lễ và trở vào thành, Sa-mu-ên dẫn Sau-lơ lên sân thượng để chuyện trò.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share