1 Sa-mu-ên 9:24

1 Sa-mu-ên 9:24 KTHD

Người đầu bếp đem miếng thịt vai dọn cho Sau-lơ. Sa-mu-ên nói: “Mời ông dùng. Tôi đã để dành phần ấy cho ông trước khi mời khách.” Vậy Sau-lơ cùng ăn với Sa-mu-ên hôm ấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share