1 Sa-mu-ên 9:18

1 Sa-mu-ên 9:18 KTHD

Sau-lơ bước đến hỏi Sa-mu-ên: “Xin ông cho biết nhà của vị tiên kiến ở đâu?”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share