1 Các Vua 4
KTHD

1 Các Vua 4

4
Triều Đình của Sa-lô-môn
1Vua Sa-lô-môn trị vì trên toàn cõi Ít-ra-ên. 2Triều thần Sa-lô-môn gồm có:
A-xa-ria, con Xa-đốc, làm thầy tế lễ.
3Ê-li-Hô-rếp và A-hi-gia, con Si-sa, làm tổng thư ký.
Giê-hô-sa-phát, con A-hi-lút, giữ chức ngự sử.
4Bê-na-gia, con Giê-hô-gia-đa, làm tướng chỉ huy quân đội.
Xa-đốc và A-bia-tha làm thầy tế lễ.
5A-xa-ria, con Na-than, làm thống đốc.
Xa-bút, con Na-than, là thầy tế lễ và quân sư của vua.
6A-hi-sa là quản đốc hoàng cung.
A-đô-ni-ram, con Áp-đa chỉ huy đoàn lao công.
7Sa-lô-môn còn chỉ định mười hai tổng đốc cai trị toàn cõi Ít-ra-ên. Trách nhiệm của mỗi trấn phải tuần tự cung cấp một tháng lương thực cho vua và hoàng gia mỗi tháng. 8Đây là tên của mười hai tổng đốc:
Bên-hu-rơ cai trị miền đồi núi Ép-ra-im.
9Bên-đê-ke cai trị các miền Đa-kát, Sa-an-bim, Bết-sê-mết, và Ê-lôn Bết-ha-nan.
10Bên-hê-sết cai trị miền A-ru-bốt, kể cả Sô-cô và đất Hê-phe.
11Bên A-bi-na-đáp (có vợ là Ta-phát, con gái Sa-lô-môn) cai trị đồi núi Đô-rơ.
12Ba-a-na con A-hi-lút cai trị miền Tha-a-nác, và Mơ-ghít-đô, cả xứ Bết-sê-an ở gần Xát-than, dưới Gít-rê-ên, và cả miền từ Bết-sê-an đến A-bên Mê-hô-la, cho đến bên kia Giốc-mê-am.
13Bên-ghê-be cai trị miền Ra-mốt Ga-la-át kể cả Thôn Giai-rơ (Giai-rơ là con Ma-na-se) thuộc Ga-la-át, miền Ạt-gốp thuộc Ba-san và sáu mươi thành lớn có tường thành và then cửa đồng kiên cố.
14A-hi-na-đáp, con Y-đô, cai trị miền Ma-ha-na-im.
15A-hi-mát cai trị miền Nép-ta-li (có vợ là Bách-mát, con gái Sa-lô-môn) cai trị miền Náp-ta-li.
16Ba-a-na, con Hu-sai, cai trị miền A-se và A-lốt.
17Giê-hô-sa-phát, con Pha-ru-a, cai trị miền Y-sa-ca.
18Si-mê-i, con Ê-la, cai trị miền Bên-gia-min.
19Ghê-be, con U-ri, cai trị miền Ga-la-át gồm cả đất trước kia thuộc quyền của Si-hôn, vua A-mô-rít và Óc, vua Ba-san.
Cả khu vực này cũng chỉ có một tổng đốc trong lãnh thổ Giu-đa.
Sự Hưng Thịnh và Khôn Ngoan của Sa-lô-môn
20Người Ít-ra-ên và Giu-đa đông như cát biển, ăn uống no đủ và sung sướng. 21Vương quốc của Sa-lô-môn chạy từ Sông Ơ-phơ-rát đến đất của người Phi-li-tin, xuống phía nam cho đến biên giới Ai Cập. Các nước chư hầu phải tiến cống và phục dịch Sa-lô-môn suốt đời vua trị vì.
22Mỗi ngày hoàng gia cần số lương thực gồm 150 giạ bột mịn, 300 giạ bột thường, 2310 con bò béo tốt, 20 con bò nuôi ngoài đồng cỏ, 100 con chiên, chưa kể nai, hoàng dương, mang, và gà vịt béo tốt.
24Lãnh thổ của Sa-lô-môn lan rộng đến tận phía tây Ơ-phơ-rát, từ Típ-sắc tới Ga-xa; vì vua giữ hòa khí với các nước lân bang, 25nên suốt đời Sa-lô-môn, cả Giu-đa và Ít-ra-ên hưởng thái bình; từ Đan cho đến Bê-e-sê-ba, người người sống an vui bên vườn nho, cây vả.
26Sa-lô-môn có 4.000 ngựa kéo xe với 12.000 kỵ sĩ.
27Mỗi tháng, các tổng đốc thay phiên cung cấp thực phẩm cho Vua Sa-lô-môn và hoàng gia#4:27 Nt: và những người ăn tại bàn vua không thiếu sót gì cả. 28Họ cũng đem lúa mạch và rơm đến nơi được chỉ định để nuôi ngựa và lạc đà.
29Đức Chúa Trời cho Sa-lô-môn sự khôn ngoan, hiểu biết sâu xa, và một kiến thức uyên bác vô kể như cát bờ biển.#4:29 Nt thêm: như cát bờ biển 30Sa-lô-môn khôn ngoan hơn cả những nhà thông thái đông phương, kể cả Ai Cập. 31Ông khôn hơn mọi người, hơn cả Ê-than người Ết-ra, Hê-man, Canh-côn, và Đạt-đa (các con của Ma-hôn). Danh tiếng vua đồn sang cả các nước chung quanh. 32Vua sáng tác 3.000 châm ngôn và 1.005 bài thơ. 33Vua cũng viết khảo luận về cây cối, từ cây bá hương ở Li-ban cho đến cây cỏ bài hương mọc trên tường; luận về các loài thú vật, chim chóc, các loài bò sát, và các loài cá. 34Sa-lô-môn nổi tiếng khôn ngoan đến nỗi vua của các nước khác gửi sứ giả đến xin thọ giáo.

Vietnamese Contemporary Bible (Kinh Thánh Hiện Đại)
Copyright © 1982, 1987, 1994, 2005, 2015 by Biblica, Inc.®
Used by permission.  All rights reserved worldwide.


Learn More About Kinh Thánh Hiện Đại