1 Cô-rinh-tô 9:8

1 Cô-rinh-tô 9:8 KTHD

Phải chăng tôi chỉ lập luận theo quan niệm người đời, hay luật pháp cũng nói như thế?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share