1 Cô-rinh-tô 16:8

1 Cô-rinh-tô 16:8 KTHD

Hiện nay tôi phải ở lại Ê-phê-sô cho đến lễ Ngũ Tuần.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share