1 Cô-rinh-tô 16:6

1 Cô-rinh-tô 16:6 KTHD

Có lẽ tôi sẽ ở lại ít lâu với anh chị em—có thể cả mùa đông—và nhờ anh chị em đưa tôi đến những nơi tôi muốn viếng thăm.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share