1 Cô-rinh-tô 16:1

1 Cô-rinh-tô 16:1 KTHD

Về việc lạc quyên giúp đỡ các tín hữu, xin anh chị em thực hiện theo phương cách tôi đã dặn bảo các Hội Thánh xứ Ga-la-ti.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Share