Zjevení 7
BCZ
7
Označení a záchrana vyvolených (144 000 slouží Bohu)
1Potom jsem viděl, jak se čtyři andělé postavili do čtyř světových stran a bránili všem zhoubným vichrům, aby nezuřily na zemi, na moři ani v lesích. 2Tu se na východě objevil ještě jiný anděl a v ruce držel Boží pečetidlo. Volal na ty čtyři anděly, kteří mohli zadržet nebo rozpoutat všeobecnou zkázu: 3„Neškoďte zemi, moři ani lesům, dokud neoznačíme na čelech všechny, kdo slouží Bohu!“ 4A byl oznámen počet těch označených: sto čtyřicet čtyři tisíce ze všech kmenů Izraele, to je po dvanácti tisících z každého z dvanácti kmenů:
5-8Juda,
Rúben,
Gád,
Ašer,
Neftalí,
Manases,
Šimeón,
Lévi,
Isachar,
Zabulón,
Josef a Benjamín.
Velký zástup
9Pak jsem spatřil nesčíslné zástupy lidí všech národů, ras, kmenů i jazyků. Stáli před Božím trůnem a před Beránkem oblečeni do bílých oděvů, s palmovými listy v rukou 10a hlasitě volali:
„Sláva našemu zachránci,
Bohu Králi a Beránkovi!“
11Také všichni andělé byli shromážděni kolem trůnu, kolem starců a čtyř bytostí. Poklekli a slavili Boha:
12„Ano.
Chvála,
sláva a čest našemu Bohu!
Dík jemu,
moudrému,
silnému a mocnému na věky.
Amen!“
13Jeden z těch čtyřiadvaceti starců se mne zeptal: „Víš, kdo jsou ti lidé v bílých oděvech a odkud přicházejí?“ 14Odpověděl jsem: „Nevím, pane, pověz mi to.“ Řekl: „To jsou ti, kteří prošli velikým utrpením pro víru. Očistili se od každé poskvrny hříchu Kristovou krví.
15Teď stojí před Božím trůnem
a slouží Bohu bez překážek dnem i nocí.
On je bude chránit,
16nebudou trpět hladem ani žízní,
slunce ani jiný žár jim už neublíží.
17Beránek je povede,
nasytí a napojí z pramenů životodárné vody
a Bůh sám jim setře každou slzu z očí.“

Slovo na Cestu  (Czech Living Bible)
Copyright ©1988, 2000, 2012 by Biblica, Inc.®
Used by Permission. All rights reserved worldwide.

Learn More About Slovo na cestu