Matouš 1
BCZ

Matouš 1

1
Ježíšův rodokmen
1Ježíšův rodokmen sahá přes Davida až k Abrahamovi.
2Abraham – Izák
Izák – Jákob
3Jákob – Juda (a bratři)
Juda – Peres a Zerach (matka Támar)
Peres – Chesrón
Chesrón – Rám
4Rám – Amínadab
Amínadab – Nachšón
Nachšón – Salmón
5Salmón – Bóaz (matka: Rachab)
Bóaz – Obéd (matka: Rút)
Obéd – Jišaj
6Jišaj – David (král)
David – Šalomoun (matka: Batšeba)
7Šalomoun – Rechabeám
Rechabeám – Abijám
Abijám – Ása
8Ása – Jóšafat
Jóšafat – Jóram
Jóram – Uzijáš
9Uzijáš – Jótam
Jótam – Achaz
Achaz – Chizkijáš
10Chizkijáš – Menaše
Menaše – Ámon
Ámon – Jóšijáš
11Jóšijáš – Jechoniáš
12Jekonjáš a jeho bratři.
Babylónské zajetí –
Jekonjáš – Šealtíel
Šealtíel – Zerubábel
13Zerubábel – Abiud
Abiud – Eljakim
Eljakim – Azór
14Azór – Sádok
Sádok – Achim
Achim – Eliud
15Eliud – Eleazar
Eleazar – Mattan
Mattan – Jákob
16Jákob – Josef
Josef (muž Marie)
JEŽÍŠ KRISTUS (narozen z Marie).
Rodokmen uzavírá Josef, manžel Marie, které se narodil Ježíš – Boží Syn.
17Od praotce Abrahama k Davidovi je to čtrnáct generací, dále čtrnáct generací od Davida po babylónské zajetí a od zajetí v Babylóně až ke Kristu také čtrnáct.
Anděl se zjevuje Josefovi
18S narozením Ježíše Krista to bylo takto: Ježíšova matka Marie byla zasnoubena s Josefem. Dříve, než se vzali, se však ukázalo, že bude matkou. 19Josef byl ohleduplný muž a nechtěl Marii vystavit veřejné hanbě, proto se rozhodl, že se s ní rozejde. 20Když o tom uvažoval, ukázal se mu ve snu Boží posel a řekl: „Josefe, Davidův synu, neboj se vzít si Marii. Co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. 21Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš. On vysvobodí svůj lid z moci zla. 22Těmito událostmi se splní předpověď proroka Izajáše: 23‚Slyšte! Panna bude těhotná a porodí syna. Budete mu říkat Immanuel, to znamená: Bůh je s námi.‘ “
24Když se Josef probudil, udělal vše tak, jak mu přikázal Boží posel, a oženil se s Marií. 25Ale nežil s ní manželsky až do doby, kdy se jí narodil syn, kterému dal jméno Ježíš.

Slovo na Cestu  (Czech Living Bible)
Copyright ©1988, 2000, 2012 by Biblica, Inc.®
Used by Permission. All rights reserved worldwide.


Learn More About Slovo na cestu