پيدايش 1:28

پيدايش 1:28 PCB

و ايشان را بركت داده، فرمود: «بارور و زياد شويد، زمين را پُر سازيد، بر آن تسلط يابيد، و بر ماهيان دريا و پرندگان آسمان و همهٔ حيوانات فرمانروايی كنيد.
PCB: کتاب مقدس، ترجمۀ معاصر
Share