Parallel
4
1Hörer, min barn, edars faders tuktan, och akter uppå, att I mågen lära och kloke varda; 2Ty jag gifver eder en god lärdom; öfvergifver icke min lag. 3Ty jag var mins faders son, späd, och den endaste for mine moder. 4Och han lärde mig, och sade: Låt ditt hjerta anamma min ord; håll min bud, så får du lefva. 5Anamma vishet, anamma förstånd; förgät icke, och vik icke ifrå mins muns tal. 6Öfvergif henne icke, så skall hon behålla dig; älska henne, så skall hon bevara dig; 7Ty vishetenes begynnelse är, när man gerna hörer henne, och hafver klokhetena kärare, än alla ägodelar. 8Akta henne högt, så skall hon upphöja dig, och skall komma dig till äro, om du hafver henne kär. 9Hon skall ditt hufvud härliga pryda, och hedra dig med en dägelig krono. 10Så hör, min son, och tag vid mitt tal, så skola din år mång varda. 11Jag vill föra dig på vishetenes väg; jag vill leda dig på rätta stigen; 12Så att, när du går, skall din gång icke varda dig tung, och när du löper, skall du icke stöta dig. 13Anamma tuktan, öfvergif henne icke; bevara henne, ty hon är ditt lif. 14Kom icke uppå de ogudaktigas stig, och träd icke uppå de ondas väg. 15Låt fara honom, och gack icke på honom; vik ifrå honom, och gack framom. 16Ty de sofva icke, utan de hafva gjort illa, och gifva sig icke ro, utan de hafva gjort skada. 17Ty de föda sig af ogudaktigt bröd; och dricka af vrånghetenes vin. 18Men de rättfärdigas stig skin såsom ett ljus, hvilket framgår, och lyser allt intill fullan dag. 19Men de ogudaktigas väg är såsom mörker, och de veta icke, hvar de fallande varda. 20Min son, akta uppå min ord, och böj din öron till mitt tal. 21Låt dem icke komma ifrå din ögon; behåll dem i ditt hjerta. 22Ty de äro lif dem som finna dem, och helsosam deras hela kroppe. 23Bevara ditt hjerta med all flit; ty derutaf går lifvet. 24Låt bort ifrå dig en ond mun, och vrånga läppar låt långt vara ifrå dig. 25Låt din ögon se rätt fram för sig, och din ögnalock se rätt fram för dig. 26Låt din fot gå lika, så går du visst. 27Vik hvarken på högra eller på venstra sidona; vänd din fot ifrå det ondt är.