Mbụlembu 1
IZII

Mbụlembu 1

1
Mbụlembu
1Lẹ mbụlembu bẹ Chileke meru igwe bya emee eliphe. 2Ọphu eliphe enwedu ụgbugba; ọphu ọ dụdu iphe, nọ iya nụ. Ọ bụerupho mini echiphe l'ẹkameka; tẹme eli mini ono nọdu agbakọta ọchii. Unme Chileke nọdu erwuphe l'eli mini ono kwaphọ.
3Ọo ya bụ; Chileke sụ: “Gìphóró dụ.” Ìphóró bya adụ. 4Chileke bya elee ẹnya hụma l'ìphóró ono dụ ree. Ọ bya edokaha ìphóró ono yẹe ọchii. 5Chileke bya agụa ìphóró ono “eswe”; bya agụa ọchii ono “ẹnyashi”. Nchi jihu bya abọhu. Ono bụru mbọku kẹ mbụ.
6Ọo ya bụ; Chileke sụ: “G'ìphè nọdu l'echilabọ mini; nọ-buha mini ono ẹbo.” 7Tọbudu iya bụ; Chileke bya emee ìphè dobe; ọ nọ-buha mini ọphu nọ l'imeli yẹe ọphu nọ l'alị ẹbo. Ọ dụ g'o pfuru. 8Chileke woru ìphè ono gụa “akpaminigwe”. Nchi jihu bya abọhu. Ono bụru mbọku k'ẹbo.
9Chileke sụ: “Gẹ mini ọphu nọ lẹ mkpula akpaminigwe nọkobe l'ẹkalanu; g'ẹka kpọhuru nkụ gbafụta ìphè.” Ọ dụ g'o pfuru. 10Chileke gụa ẹka ono, kpọhuru nkụ ono “alị”; bya agụa mini phọ “eze-ẹnyimu”. Chileke bya elee ya ẹnya bya ahụma l'ọ dụ ree.
11Chileke sụ: “G'alị fushia iphe, dzụ ndzụ: iphe, amị mebyi; yẹe oshi-ọmi g'ọphu nọnu fushigbaa g'ọ dụ l'ụgbugba nkiya.” Ọ dụ g'o pfuru. 12Alị bya efushia iphe, dzụ ndzụ; ẹphe bya amịshia mebyi; ọphu nọnu nọdu amịshigbaa g'ọ dụ l'ụgbugba nkiya. Chileke bya elee ya ẹnya bya ahụma l'ọ dụ ree. 13Nchi jihu bya abọhu. Ono bụru mbọku k'ẹto.
14Chileke sụ: “G'iphe, echí echíchí dụ l'akpaminigwe g'o dokahajẹ eswe yẹe ẹnyashi. Tẹme ẹphe egoshije teke bụ ògè iphe; waa mbọku; waa teke bụ apha agbaru. 15Tẹme g'iphe ono, echí echíchí ono, dụ l'akpaminigwe ono chije lẹ mgboko.” Ọ dụ g'o pfuru. 16Chileke bya emee iphe, echí echíchí labọ, parụ ẹka apaa. Ọphu ka shii bẹ o meru g'o chije l'eswe; ọphu ka alwa alị bẹ o meru g'o chije l'ẹnyashi. Ọ bya emefụkwapho kpokpode. 17Chileke bya eworu phẹ dobe l'akpaminigwe g'ẹphe mee g'ìphóró dụ lẹ mgboko. 18G'ẹphe chije l'eswe yẹe ẹnyashi; tẹme waa g'ẹphe dokaha ìphóró yẹe ọchii. Chileke bya elee ya ẹnya bya ahụma l'ọ dụ ree. 19Nchi jihu bya abọhu. Ono bụru mbọku k'ẹno.
20Chileke bya asụ: “Gẹ mini kpofuta anụ, dụ igwerigwe g'o buru lẹ mini; ẹnu awata ephe l'eliphe lẹ mkpula akpaminigwe.” 21Ọo ya bụ; Chileke mee eze anụ, bugbaa l'eze-ẹnyimu; mẹkpoo iphe, dzụ ndzụ, awụ awụwu; o buru lẹ mini l'ụdu iya l'ụdu iya; waa ẹnu, ephe l'eli g'ẹphe ha; ọphu nọnu l'ụgbugba nkiya. Chileke bya ahụma l'iphemiphe ono dụ ree. 22Noo ya; Chileke bya agọru ọnu-ọma nụ phẹ; sụ: “Unu zụ̀a azụ̀zù zụ-jia mini, nọgbaa l'eze-ẹnyimu; ẹnu azụa ji mgboko ejiji.” 23Nchi jihu bya abọhu. Ono bụru mbọku k'ise.
24Chileke bya asụ: “G'eliphe kpofuta iphe, dzụgbaa ndzụ l'ụdu iya l'ụdu iya. G'anụ, bụ iphe-edobe kpofuta; waa anụ ọphu awụ l'ẹpho; waa anụ, bu l'ẹgbudu. G'ọphu nọnu kpofutagbaa l'ụgbugba nkiya.” Ọ dụ g'o pfuru. 25Chileke mee anụ, bu l'ẹgbudu l'ụdu iya l'ụdu iya; mẹ anụ, bụ iphe-edobe l'ụdu nkiya; mekwaphọ anụ ọphu awụ l'ẹpho l'ụdu nkiya kwaphọ. Chileke bya elee ya ẹnya bya ahụma l'ọ dụ ree.
26Tọbudu iya bụ; Chileke sụ: “G'anyi bya emee nemadzụ g'o yee anyi; mbụ g'ọ dụ g'anyi dụ. G'ọ bụru onye-ishi; g'ẹma, nọ l'eze-ẹnyimu; yẹe ẹnu, ephe l'eli; yẹe anụ, bụ iphe-edobe; yẹe eliphe l'ophu; waa iphe, bụkpoo anụ, akpụ wuruwuru l'alị nọdu iya l'ẹka.”
27Ọo ya bụ; Chileke woru nemadzụ mee;
o yee ya; ọ bụru gẹ Chileke dụ bụ g'o meru iya; ọ dụ.
Ọ bụru nwoke lẹ nwanyị bẹ o meru.
28Chileke bya agọru ọnu-ọma nụ phẹ; sụ phẹ: “Unu zụ̀a azụ̀zù kabaa shii; unu zụ̀-jia mgboko kapyabẹ iya ẹnya. Unu abụru ishi: ẹma, bu lẹ mini; yẹe ẹnu, ephe l'eli; yẹe iphemiphe, bụ iphe, dzụ ndzụ, akpụ wuruwuru l'alị anọdu unu l'ẹka.”
29Noo ya; Chileke sụ: “Iphe, bụ iphe, aakọ̀ akọ̀kò lẹ mgboko; waa iphe, bụ oshi, amị amịmi l'ophu bẹ mu nụkotaru unu g'unu rije; g'ọ bụru unu nri. 30Anụ, nọkota lẹ mgboko-a; waa ẹnu, ephekọta l'eli; mẹkpoo iphemiphe, awụkota l'ẹpho; mbụ iphemiphe, dzụ ndzụ g'ẹphe ha bẹ mu nụkotaru irwu ẹswa g'ọ bụru nri phẹ.” Iphemiphe dụkota g'o pfuru.
31Chileke bya elee ẹnya hụma iphemiphe, o meru. Ẹphe dụebekota rengurengu shii. Nchi jihu bya abọhu. Ono bụru mbọku k'ishii.

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust


Learn More About BAYỊBURU Izii

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.