YouVersion Logo
Search Icon

Matiyu 1

1
Ochochoroche Jizọsu Kéreshi
(Luk 3:23-38)
1Ọwa-a bụ eri Jizọsu Kéreshi, Nwa Dévidi, oshilọkpa Ébirihamu. 2Ébirihamu bụ nna Áyizaku; Áyizaku bụru nna Jiékọpu; Jiékọpu bụru nna Jiuda yẹe ụnwunna iya. 3Jiuda bụ nna Pẹ́rezu yẹe Zera. Ne, nwụru ẹphenebo ono bụ Tama. Pẹ́rezu bụru nna Hézerọnu; Hézerọnu bụru nna Arámu. 4Arámu bụ nna Amínadabu; Amínadabu bụru nna Náshọnu; Náshọnu bụru nna Sálụmonu. 5Sálụmonu bụ nna Bówazu. Ne Bówazu bụ Réhabu. Bówazu bụru nna Óbẹdu. Onye bụ ne iya bụ Rutu. Óbẹdu bụru nna Jiesi; 6Jiesi bụ nna onye eze ichee ono, bụ Dévidi.
Tọbudu iya bụ; Dévidi bụkwanuru nna Sólomọnu. Onye bụ ne Sólomọnu bụ nwanyị ono, shi bụru nyee Uráya ono. 7Sólomọnu bụ nna Rehobówamu; Rehobówamu bụru nna Abáyijia; Abáyijia bụru nna Asa. 8Asa bụ nna Jiehoshafatu; Jiehoshafatu bụru nna Jióramu; Jióramu bụru nna Uzáya. 9Uzáya bụ nna Jiótamu; Jiótamu bụru nna Éhazu; Éhazu bụru nna Hezekáya. 10Hezekáya bụ nna Manásẹ; Manásẹ bụru nna Émọsu; Émọsu bụru nna Jiosáya. 11Jiosáya bụ nna Jiẹkonáya; waa unwune iya; teke ono bụ teke a kpụkoru ndu Ízurẹlu laa alị Bábilọnu.
12Tọbudu iya bụ; a kpụkochaepho ndu Ízurẹlu laa alị Bábilọnu: Jiẹkonáya bụru nna Shiyálutiyẹlu; Shiyálutiyẹlu bụru nna Zerúbabelu. 13Zerúbabelu bụ nna Abíyudu, bụ iya bụ nna Eláyekimu; Eláyekimu bụru nna Azọ. 14Azọ bụ nna Zédọku; Zédọku bụru nna Ákịmu; Ákịmu bụru nna Éliyudu. 15Éliyudu bụ nna Eliyéza; Eliyéza bụru nna Mátanu; Mátanu bụru nna Jiékọpu. 16Jiékọpu bụ nna Jiósẹfu, bụ ji Meri. Meri bụ iya bụ ne Jizọsu, bụ onye eeku Kéreshi.
17Ọo ya bụ l'ọgbo, dụkpoo adụdu e -shi lẹ teke kẹ Ébirihamu jeye lẹ Dévidi bụ ọgbo iri l'ẹno. E -shi l'ọgbo kẹ Dévidi jeye lẹ teke a kpụkoru ndu Ízurẹlu laa alị Bábilọnu dụ ọgbo iri l'ẹno; e -shikwanụ lẹ teke ono, a kpụkoru phẹ laa alị Bábilọnu ono jasụ l'ọgbo kẹ Kéreshi ọbu bụkwarupho ọgbo iri l'ẹno.
Anwụnwu Jizọsu
(Luk 2:1-7)
18Waa g'e gude nwụa Jizọsu Kéreshi baa: Jiósẹfu jeru l'ẹka Meri, bụ ne Jizọsu jebua. Ọphu o toko dutakwanu iya; k'ọphu yẹe ya kwajẹwaru. A bya l'amarụ; Meri ọbu dụwanu ime. Ọ bụru Unme-dụ-Nsọ bẹ ime ono shi l'ẹka. 19Ji iya, bụ Jiósẹfu bụ onye pfụberekoto. Ọ nọdu emekwanụ gẹ ya te eme Meri iphe-iphere l'edzudzu-ọha. Ọ chọkashiahaa gẹ ya e-shi jịka alụ Meri g'a ta ma. 20O gudekwadụ iya arịri; ojozi-imigwe, shi l'ẹka Nnajịuphu byapfuta iya lẹ nrwọ bya asụ iya: “Jiósẹfu; Nwa Dévidi; gẹ ndzụ eduta Meri je alụru ta agụshi ngu. Nwata ono, ọ dụ ime iya ono bụkwa Unme-dụ-Nsọ bẹ o shi l'ẹka tsụta iya. 21E -mechaa bẹ ọo-nwụ nwa-nwoke. Iphe, ịi-gụ iya bụ Jizọsu. Noo kẹle ọo-dzọta ndu nkiya l'ẹka iphe-ẹji, ẹphe meshiru.”
22Iphemiphe ono mee ọ vụa; mbụ iphe, Nnajịuphu shi l'ọnu onye mpfuchiru iya pfua, bụ iya bụ iphe ono, e pfuru sụ: 23“Hụma lẹ nwamgbọko, yẹe nwoke teke akwaswee a-tsụta ime nwụa nwa nwoke; iphe, aa-gụ iya bụ ‘Ịmanelu’, bụ iya bụ ‘Chileke nọ swiru anyi’.”
24Jiósẹfu tehuẹpho lẹ mgbẹnya ono bya emee g'ojozi-imigwe, shi l'ẹka Nnajịuphu sụru g'o mee. O je edulata Meri teke ono bya alụahaa. 25Ọphu yẹe ya akwajẹduru jasụ o zeda nwụa nwa nwoke ono. Jiósẹfu woru iya gụa Jizọsu.

Currently Selected:

Matiyu 1: Izii

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy