Mbụlembu 1
EZAA

Mbụlembu 1

1
Mbụlembu
1Lẹ mbụlembu nteke Chileke meru igwe mee mgboko, 2bẹ mgboko dabuleruwho whorochangu, to nwe ụgbugba. Ọ bụru mini bẹ jiru ẹka lile, ẹkpuroochi gbakọta l'eli mini ono. Ume Chileke l'erwuwhe l'eli mini ono.
3Ọo ya bụ Chileke sụ: “T'iwhoro ngashịa.” Iwhoro bya angashịa. 4Chileke bya awhụ l'iwhoro ono dụ ree. O wokahu iwhoro ono yẹle ọochi ono dobegee iche iche. 5Chileke gụa iwhoro ono eswe. Ọ gụa ẹkpuroochi ono ẹnyashi. Chi jihu bya asahụ. O noo bụru mbọku nke mbụ.
6Ọo ya bụ Chileke sụ: “T'iwhe nọdu l'echilabọ mini gude nọ-buhu mini ono ẹbo.” 7Tọ dụ iya bụ, Chileke mee ìwhè dobe, ọ nọkahu mini ọwhu dụ l'imeli yẹle ọwhu dụ l'alị ẹbo. Ọ dụ g'o kfuru iya. 8Chileke gụa iwhe ono akpamigwe. Chi jihu bya asahụ. O noo bụru mbọku nke ẹbo.
9Chileke sụ: “Tẹ mini ọwhu dụ lẹ mkpula akpamigwe wụkobe ẹka lanụ, t'eli mgboko fụta iwhe.” Ọ dụ g'o kfuru iya. 10Chileke gụa eli mgboko ono alị; ọ gụa mini ono, wụkoberu ẹka lanụ ono eze-ẹnyimu. Chileke whụ l'ọ dụ ree.
11Ọo ya bụ, Chileke sụ t'alị fushia ụnwu irwu, mbụ iwhe l'eye mebyi mẹe oshi-ọmi yẹle akpụru dụ iya nụ; t'ọwhunonu fushia l'ụdu iya l'ụdu iya. Ọ dụ g'o kfuru iya. 12Alị bya efushia ụnwu irwu, mbụ iwhe l'eye mebyi l'ụdu iya l'ụdu iya mẹe oshi-ọmi, yẹle akpụru dụ iya nụ l'ụdu iya l'ụdu iya. Chileke bya awhụ l'ọ dụ ree. 13Chi jihu bya asahụ. O noo bụru mbọku nke ẹto.
14Chileke sụ: “T'iwhoro ngashịa l'akpamigwe, shi nno kekahu eswe yẹle ẹnyashi. Whẹ egoshije nteke bụ oge iwhe mẹe nteke bụ ujiku owhu mẹe nteke awha gbarụ. 15T'iwhoro, dụ l'akpamigwe ono ngakọta mgboko.” Ọ dụ g'o kfuru iya. 16Chileke bya emee iwhoro labọ, pageeru ẹka. Iwhoro ọwhu ka shii b'o meru t'o chije l'eswe; o mee iwhoro ọwhu ka ọlwa alị t'o chije l'ẹnyashi. Ọ bya emefukwaawho kpokponde. 17Chileke bya edobe whẹ l'akpamigwe t'iwhoro whẹ ngakọta mgboko. 18Tẹ whẹ chije l'eswe mẹe l'ẹnyashi, gude kekahu iwhoro yẹle ẹkpuroochi. Chileke whụ l'ọ dụ ree. 19Chi jihu bya asahụ. O noo bụru mbọku nke ẹno.
20Chileke sụ: “T'anụ, nọ ndzụ ha l'igweligwe kposhia kụru lẹ mini; ẹnu awata owhe ewhewhe l'imeli lẹ mkpula akpamigwe.” 21Ọo ya bụ, Chileke kee eze anụ, bugee l'eze-ẹnyimu mẹe iwhe nọ ndzụ l'ejewhekaa ejewhe l'ụdu iya l'ụdu iya; whẹ bukotaru l'ime mini mẹe ẹnu, l'ewhe ewhewhe l'ụdu iya l'ụdu iya. Chileke bya awhụ l'ọ dụ ree. 22O noo ya, Chileke bya agọru ọnu-ọma nụ iwhe ono g'ọ ha sụ: “Unu zụ̀a azụ̀zù ha l'igwe. Unu zụ-jia mini eze-ẹnyimu; ẹnu azụ-jia mgboko.” 23Chi jihu bya asahụ. O noo bụru mbọku nke ise.
24Chileke sụ: “Tẹ mgboko chịfuta anụ, nọ-gee ndzụ l'ụdu iya l'ụdu iya. T'elwu mẹe anụ, l'awụ l'ẹwho mẹe anụ-ẹgbudu fụshia l'ụdu iya l'ụdu iya.” Ọ dụ g'o kfuru iya. 25Chileke bya emee anụ-ẹgbudu l'ụdu iya l'ụdu iya; mee élwù l'ụdu iya l'ụdu iya; mee anụ, l'awụ l'ẹwho l'ụdu iya l'ụdu iya. Chileke bya awhụ l'ọ dụ ree.
26Tọ dụ iya bụ, Chileke sụ: “T'anyi mee madzụ t'o shia anyi; dụ g'anyi dụ. Tẹ whẹ bụru ishi, l'achị ẹma, nọ l'eze-ẹnyimu, l'achị ẹnu, l'ewhe l'eli mẹe élwù mẹe mgboko l'owhu mẹe iwhe lile, l'awụ l'ẹwho.”
27Ọo ya bụ, Chileke mee madzụ, o shia ya.
Ọ bụru gẹ Chileke dụ bụ g'o meru iya.
Ọ bụru nwoke yẹle nwanyị b'o meru whẹ bụru.
28Chileke gọru ọnu-ọma nụ whẹ sụ whẹ: “Unu zụ̀a azụ̀zù kabaa l'igwe. Unu zụ-jia mgboko bụru ishi iya. Unu bụru ishi, l'achị ẹma, bu l'eze-ẹnyimu mẹe ẹnu, l'ewhe l'eli mẹe iwhe lile, nọ ndzụ, l'ejewhe lẹ mgboko l'owhu.”
29O noo ya, Chileke sụ: “Mu nụwaru unu iwhe l'eye mebyi lẹ mgboko-o mẹe iwhe bụ oshi-ọmi yẹle mebyi iya t'ọ bụru nri unu. 30Anụ, dụkota lẹ mgboko-o mẹe ẹnu, l'ewhe l'eli mẹe iwhe lile l'awụ l'ẹwho; mbụ-zhia iwhe lile, nọ ndzụ e meru dobe lẹ mgboko bẹ mu meru t'irwu oshi bụru nri whẹ.” Ọ dụ g'o kfuru iya. 31Chileke bya awhụ l'iwhe lile, o meru bẹ dụkota-gezhia ree shii. Chi jihu bya asahụ. O noo bụru mbọku nke ishii.

© 2014 Wycliffe Bible Translators, Inc. in cooperation with Abakaliki Literacy and Translation Trust 

Learn More About BAYỊBURU Ẹzaa