YouVersion Logo
Search Icon

Matteusevangeliet 1

1
Jesu släkttavla
1Detta är berättelsen#berättelsen Denna term "berättelsen" eller "släktledningshistorien" är hämtad från 1Mos och står inte bara som överskrift till släktregistret utan är själva evangeliets överskrift. om Jesus Kristus,#Kristus (grek.) och Messias (hebr.) betyder båda "Den Smorde". Davids son, Abrahams son.#Abrahams son Matteus har inte gett ett fullständigt släktregister utan en något förkortad namnförteckning över stamfaderns manliga avkomlingar i rakt nedstigande led ända till tiden för Jesu födelse. Syftet är att visa att Jesus är den i Gamla testamentet (GT) utlovade Messias. 2 Abraham födde Isak, Isak födde Jakob, Jakob födde Juda och hans bröder. 3 Juda födde Peres och Sara, och Tamar var deras mor. Peres födde Hesron, Hesron födde Ram, 4 Ram födde Amminadab, Amminadab födde Naheson, Naheson födde Salmon, 5 Salmon födde Boas, och Rahab var hans mor. Boas födde Obed, vars mor var Rut, Obed födde Isai, 6 och Isai födde David, kungen. David födde Salomo, vars mor var Urias hustru, 7 Salomo födde Rehabeam, Rehabeam födde Abia, Abia födde Asa, 8 Asa födde Josafat, Josafat födde Joram, Joram födde Ussia, 9 Ussia födde Jotam, Jotam födde Ahas, Ahas födde Hiskia, 10 Hiskia födde Manasse, Manasse födde Amon, Amon födde Josia, 11 och Josia födde Jekonja och hans bröder, vid den tid då folket fördes bort i fångenskap till Babel.
12Sedan folket hade blivit bortfört till Babel, födde Jekonja Sealtiel, Sealtiel födde Serubbabel, 13 Serubbabel födde Abihud, Abihud födde Eljakim, Eljakim födde Assur, 14 Assur födde Sadok, Sadok födde Jakim, Jakim födde Eliud, 15 Eliud födde Eleasar, Eleasar födde Mattan, Mattan födde Jakob, 16 och Jakob födde Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus, som kallas Kristus.
17Alltså blir det tillsammans fjorton släktled från Abraham till David, fjorton led från David till fångenskapen i Babylon och från fångenskapen i Babylon till Kristus fjorton led.
Jesu födelse
18Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad#trolovad Trolovningen bland judar får inte förväxlas med den nutida förlovningen hos oss. Trolovningen ingicks enligt judisk sed offentligt, inför kvinnans och mannens föräldrar och hade rättslig giltighet. Den var bindande och innebar ingående av ett äktenskap. Äktenskapet fullbordades sedan genom bröllopsfesten och hemförandet av bruden. med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. 19 Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. 20 Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. 21 Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus,#Jesus Hebr. "Jeschua" (Josua). Betyder "Herrens frälsning". ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." 22 Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: 23 "Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel," #Jes 7:14. det betyder Gud med oss. 24 När Josef vaknade upp ur sömnen, gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig. 25 Men han rörde henne inte, förrän hon hade fött en son. Och honom gav han namnet Jesus.

Currently Selected:

Matteusevangeliet 1: SFB98

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy