Matiye 1
DYIB

Matiye 1

1
ZHEZU WI SEGE KONAA WI PUNWƐ SANGA
1–2
Zhezu Kirisi tɛlɛye pe mɛrɛ ti nda
(Luki 3.23-38)
1Zhezu Kirisi tɛlɛye pe mɛrɛ ti nda, ma yiri wa Davidi setirige ki ni. Pa Davidi wìla yiri wa Abirahamu setirige ki ni.
2Abirahamu wo la Izaki se. A Izaki wo Zhakɔbu se. A Zhakɔbu wo Zhuda se naa wi nɔsepiile nambala pe ni. 3A Zhuda wo Farɛsi naa Zara se. Pe nɔ pàa pye naa yinri Tamari. A Farɛsi wo Ɛsirɔn se. A Ɛsirɔn wo Aramu se. 4A Aramu wo Aminadabu se. A Aminadabu wo Naasɔ se. A Naasɔ wo Salimɔ se. 5A Salimɔ wo Bowazi se. Wi nɔ pàa pye naa yinri Arahabu. A Bowazi wo Obɛdi se. Wi nɔ pàa pye naa yinri Uruti. A Obɛdi wo Zhese se. 6A Zhese wo wunlunaŋa Davidi wo se.
A Davidi wo si Salomɔ se. Salomɔ nɔ wo lawi ŋa Uri jɔ we. 7A Salomɔ wo Orobowamu se. A Orobowamu wo Abiya se. A Abiya wo Aza se. 8A Aza wo Zhozafati se. A Zhozafati wo Zhoramu se. A Zhoramu wo Oziyasi se. 9A Oziyasi wo Zhowatamu se. A Zhowatamu wo Akazi se. A Akazi wo Ezekiyasi se. 10A Ezekiyasi wo Manase se. A Manase wo Amɔ se. A Amɔ wo Zhoziyasi se. 11A Zhoziyasi wo Zhekoniyasi naa wi nɔsepiile nambala pe se. Ko sanga wo lawi pàa Izirayɛli tara woolo pe yigi kulolo ma kari pe ni wa Babilɔni tara.
12Izirayɛli tara woolo pe kariŋgɔlɔ wa kulowo pi ni wa Babilɔni tara, a Zhekoniyasi wo si Salacɛli se. A Salacɛli wo Zorobabɛli se. 13A Zorobabɛli wo Abiyudi se. A Abiyudi wo Eliyakimu se. A Eliyakimu wo Azɔri se. 14A Azɔri wo Sadɔki se. A Sadɔki wo Akimu se. A Akimu wo Eliwudi se. 15A Eliwudi wo Eleyazari se. A Eleyazari wo Matan se. A Matan wo Zhakɔbu se. 16A Zhakɔbu wo Zhozɛfu se. Zhozɛfu wo wìla pye Mari pɔlɔ we. Zhezu ŋa pe yinri Kirisi, Mari wìla wo se.
17Mbege lɛ Abirahamu sewe pi na sa gbɔn Davidi sewe pi na, sɛrɛ nuŋgba woolo yirisaga kɛ ma yiri tijɛrɛ kìla yiri pe sɔgɔwɔ pi ni. Mbe sigi lɛ Davidi sewe pi na sa gbɔn Izirayɛli tara woolo pe karaga wa kulowo pi ni wa Babilɔni tara, sɛrɛ nuŋgba woolo yirisaga kɛ ma yiri tijɛrɛ kìla yiri pe sɔgɔwɔ pi ni. Mbe sigi lɛ ko sanga wo na sa gbɔn Kirisi wi sewe pi na, sɛrɛ nuŋgba woolo yirisaga kɛ ma yiri tijɛrɛ kìla yiri ki sɔgɔwɔ pi ni fun.
Zhezu Kirisi wi sege ye
(Luki 2.1-7)
18Zhezu Kirisi wi sege pa kìla pye yɛɛn. Mari, Zhezu wi nɔ we, wìla pye naŋa ŋa pàa pye na yinri Zhozɛfu wi yeri wi katogo jɔ. Ɛɛn fɔ, wi sila wi jɛn jɛlɛ, a wì si kugbɔ lɛ Yinnɛkpoyi li fanŋga na. 19Mari wi pɔlɔ Zhozɛfu wìla pye lesinŋɛ, wi sila pye na jaa mbe Mari wi mɛgɛ ki jɔgɔ. A wì si yere ki yerewe mbege pɔrɔgɔ ki jɔgɔ larawa. 20Maa ta wìla pye na ko jate ma, a we Fɔ wi mɛrɛgɛ wà si pan wi kɔrɔgɔ wɔɔnrɔ na, mɛɛ wi pye fɔ: «Zhozɛfu, Davidi setirige pyɔ, maga ka fyɛ mbe Mari wi lɛ ma jɔ, katugu Yinnɛkpoyi lo fanŋga na wì kugbɔ lɛ mbe pyɔ wa se. 21Wi yaa ka pinambyɔ se, maa mɛgɛ ki taga fɔ Zhezu, katugu wi yaa kaa woolo pe shɔ pe kapere ti ni.»
22Ko ki ni fuun ko yaa pye ma, jaŋgo sɛnrɛ nda we Fɔ wìla yo wi yɔn sɛnrɛ yofɔ wa yɔn, ti ta tiri yɛɛ yɔn fili, fɔ:
23 Sumboro ŋa wii naŋa kala jɛn, wi yaa kugbɔ lɛ mbe ka pinambyɔ se.
Pe yaa kaa ki pyɔ wi yinri Emanuwɛli. # Eza 7.14
Ko kɔrɔ wo ŋa fɔ: Yɛnŋɛlɛ li yɛn we ni. 24Naa Zhozɛfu wìla kaa yɛn, ŋga we Fɔ wi mɛrɛgɛ wìla yo maa kan, a wì sigi pye. A wì si Mari wi lɛ wi jɔ. 25Ɛɛn fɔ, wi sila wi jɛn jɛlɛ, fɔ, a Mari wì saa wi pinambyɔ wi se, a Zhozɛfu wùu mɛgɛ ki taga naa yinri Zhezu.

 © 2015, Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn More About BIBULU Yɛnŋɛlɛ li Sɛnrɛ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.