Mataio 5
DED

Mataio 5

5
Ngicngac kenecnginagoc
Ruk 6:20-23
1-2Yesungo habutoa yenemma tikiu emma tarec. Tacmanu medacfora yeneng yearu kenggec yeng yoac yofi dema kpouyemmeec. 3#Yes 57:15“Ngicngac Asuac songou home homegoc kecandae, yeni kenecnginagoc, nocac kurumenggac eucerereng imoc yeneacnoc. 4#Yes 61:2-3; Yhkp 7:17Ngicngac ubahodunggoc kecandae, yeni kenecnginagoc, Anutungo yeninoc meefaiyunuude. 5#Myeg 37:11Nga ngicngac memaemema kecandae, yeni kenecnginagoc, nocac bangec yomocngo yeneac yombong anude. 6#Yes 55:1-2Ngicngac yaka nga dokuac homeandae, ifi isoc dindingac kekecac homeandae, yeni kenecnginagoc, Anutungo yeni imoc gumecyunuu gebecyunuude. 7Ngicngac ogofocngina yeneac ubamangang negengandae, yeni kenecnginagoc, nocac Anutungo ifingoc yeneac ubamangang negenude. 8Ngicngac ubangina kongaha kecandae, yeni kenecnginagoc, yeni Anutu henggecde. 9Ngicngac yare menomaneandae, yeni kenecnginagoc, nocac yeni Anutuac nambaracfora deyemmebesonga. 10#1Pe 3:14Ngicngac faka dindingac angkecdaeac yunumeme ayemmeandae, yeni kenecnginagoc, kurumenggac eucerereng imoc yeneac.
11 # 1Pe 4:14 Nga ngeni neac arennu kecdaeac amma ngic yeneng desofoc nga ngunukporac angemmema ikoc amma ngeneac negemma yoac mangana hania hania angemmegecde. Yeni ifi angemmegecde, ngeni kenecnginagoc. 12#2Ngts 36:16; Aps 7:52Bungngina kunengngo kurumennu tomaingina fede. Ngeni imocac ubangerec negemma sogaibisia. Ngicngac yeneng warac profete yunukporac ayemmegec, yeni ifi isoc angemmegecdenoc.
Kondung nga kifa
Mrk 9:50; Ruk 14:34-35
13Ngeni bangecngicngac yeneac kondung. Kondungngo kiacma songea kpac anudeu songea monggoc naric mi meficgeude. Kondung ifia, imoc uaya kpac. Imoc eng bangecfu ukuni ngic yeneng haningo tigecde. 14#Yoh 8:12; 9:5Anu ngeni bangectoa bangec yomocac kperagi. Taong mong tikiu nande, imoc naric mi sufuude. 15#Mrk 4:21; Ruk 8:16; 11:33Nga ngic mongngo kifa kpedzereckema pake bageau naric mi faiu tarude. Imoc ine kifa tatahau faiu tacma ngicngac ama manau tacdae, yeni mekperagiyunudarude. 16#Efs 5:8-9; 1Pe 2:12Nga ngeneac kperagingo siriha imocngoc amma ngicngac mekperagiyunubeso. Mekperagiyunuu yeni angammemengina gombunga hemma Mangngina kurumennu kecde, ye dengeregecde.
Dedeseriyoac nga profete yeneac yoac
17 # Rom 3:31 Ngeni yofi mi negembisia, ye dedeseriyoac nga profete yeneac kpoukpouyoac kpeudeac maec. Negenggec, ni yoac kpebadeac mi mayai, kpac. Enacdedea imocngo fora fingerudeac mayai. 18#Ruk 16:17; 21:33Foracngoc, bangec nga kurumeng yeri kpac anecde. Nga dedeseriyoacac dzikangabisic mongngo naric mi kpac anude. Dedeseri kibiu yoac oho ohoya fede, imoc sasawango foragoc ammanu bangec nga kurumeng wisickebesande. 19#Yak 2:10Imocac amma yofi ande, mong ye dedeseriyoac yomohacnac wiac kapiabisic mong meickeude amma ogofora ifingoc anggecdeac kpouyemmeude, yennoc kurumenggac areng yenearunac ngic mamea yombong demigecde. Nga ngic mong ye dedeseriyoac tofohoma ogofora modacgecdeac kpouyemmeude, ye kurumennu ngicngac yeneac engena demigecde. 20Ni edengunuba negenggec, ngeni fakangina dindingacngo mitiac negen negengngic nga farisaio yeneac angammeme mi feraheyombonggeudeu ngeni kurumenggac eucererennu naric mi enggecde nga embesandae.
Ngaba nga ngickpekpe faka
Ruk 12:57-59
21 # Mke 20:13; Dser 5:17 Bangecfocnina nga esangabofocnina yeni yofinoc ede edeyunuya, ‘Ge ngicngac mi yunuhomebesena. Nga mong ye ngic kpehomeude, ye yoacac areng anude.’ 22#1Yoh 3:15Neng ine yofi edengunuba, ngic mong ye ogeaac herebu angande, ye yoacfu nambeso. Nga mong ye ogeaac yofi deude, ‘Ge ngic irec ireckea kpac.’ Ye yudangic yeneac tutumangtoanginau faibesonga. Nga mong ye ogeaac yofi deude, ‘Ge negen negengga kpac.’ ye hofeac gerecfu ukugec kemeude. 23-24#Mrk 11:25Ge imocac amma ubangerecgaac wiac Anutuaru faibeso dema yofi ambesena. Aratau kemma ogoga geac ngaba mekecde, imoc negensinadeu ge sesega arata kiwau wana taru kemma ogogagoc yoac mengerena. Mengerena ruae fingeruguc hama ubangerecgaac wiac faibesena. 25Nga ngabagango yoacfu faigubacac ngerahafoc sinnu kemma yegoc dedefic angemema ngaba wabesera. Ge ifi mi annadeu ngabagango desi desingic yearu faiguu yeng keracnatang yeneac mariu faiguu witicamau faigugecde. 26Ni fora yombong edeguduae, ge witicamau takecma ogogaac turung sasawa hafoangoc kpoumaguc manade.
Eweenenggac sing
27 # Mke 20:14; Dser 5:18 Anu yoac yofi bic edengunugec fede, ‘Ge kaisero mi ambesena.’ 28Neng ine yofi edengunuba, ngic mongngo ngac mong hemma hensongo ammiude, ye hereango serofaka bic andac. 29#Mat 18:9; Mrk 9:47Nga kicga foingo anggenu kopocsic meficgenadeu ge imoc tatahaunac meickema ukuna kembeso. Sebiga tosea kpac anu sebiga hafoangoc hofeu mi ukugecde, imocngo ngereeude. 30#Mat 18:8; Mrk 9:43Nga marifoigango anggenu kopocsic meficgenadeu ge imoc herecgema ukuna kembeso. Sebiga tosea kpac anu sebiga hafoangoc hofeu mi ukugec kemebesande, imocngo ngereeude.
Eweeneng kekec
Mat 19:9; Mrk 10:11-12; Ruk 16:18
31 # Dser 24:1-4; Mrk 10:4 Warac yofi dekecgec, ‘Ngic mongngo enema wade, ye wawakibi ohoma mibeso.’ 32#1Kor 7:10-11Neng ine yofi edengunuduae, enemango serofaka mi ammanu ngic mongngo ye waude, ye serongac anudeac ammiude. Nga ngicngo ifi anu enemango eweenenggac sing ferahema kefude. Amma ngic ye ngac wawaya meude, ye eweenenggac sing ferahema serofaka anude.
Deserima dede
33 # Sese 19:12; Bki 30:2; Dser 23:21 Anu bangecfocnina nga esangabofocnina yeni ifingoc yofi bic edeyunuyunuya, ‘Ge dedzegegaac dzadzahac mi meickebesena. Nga yoacga Anutuac kicfu seria deserinec, imoc modacbesena.’ 34#Yes 66:1; Mat 23:22; Yak 5:12Neng ine yofi edengunuduae, ngeni yoacngina seriudeac wiac mong kpacma mi deseribisia. Kurumeng imoc Anutuac amatatac, imocac ngeni kurumeng kpacma yoacngina mi deseribisia. 35#Myeg 48:2; Yes 66:1Nga bangec, imoc Anutuac fetec, imocac ngeni yoacngina deserigecdeac bangec mi kpacbisia. Nga ngeni Yerusaleng imoc ifingoc deserima mi kpacbisia nocac imoc Ngictautoa, yeac taong. 36Nga ge orucdzoga mocgubisic kongac kongac me dzadzu dzadzu menadeacsoc mi annecac orucga kpacma dedeseri dede, imoc ifingoc wabesena. 37Ngeni yoacngina sasawa yofisac debisia, ‘Fora imoc fora nga kpac imoc kpac. Yoacngina yomoc ferahema torokpema degecde, imoc mangana mingina yearunac hade.’
Heresongogoc hoangemefaka
Ruk 6:29-30
38 # Mke 21:24; Sese 24:20; Dser 19:21 Ngeni yoac mong yofi bic negenggec, ‘Ngic mongngo ogeaac kic memanganeudeu yeac kic ifingoc memanganebesonga. Nga mongngo ogeaac enac hetackeudeu yeac enac ifingoc hetackebesonga. Kicac turunga imoc kicngo kpoumibesonga nga enacac turunga imoc enacngo kpoumibesonga.’ 39Neng ine yofi edengunuduae, ngicngac mangana angemmegec ngeni turunga mong mi merengyemmebisia. Mongngo munggungga foiu kpeudeu geng munggungga kanau ifingoc sinemibesena. 40Nga mongngo yoacfu faigubesonga ngakpiga mana meudeu ge ngakpiga witiau ifingoc wamibesena. 41Nga mongngo igocguma sing kiromita mocgu yegoc kennadeac edeguudeu geng kiromita yohockang yegoc kembesena.#5:41 Yesungo mail deec. Roma yeneac mail imoc kiromita mocgu nga noboha isoc. 42Nga ngic mongngo wiac mong minadeac kpesigenu ge imoc mibesena. Nga mongngo gearunac wiac monggac turung ambesonga dema kpesigenu wiacga mi segerebesena.
Ngabafocga
Ruk 6:27-28; 6:32-36
43 # Sese 19:18 Yoac mong yofi fede, ngeni imoc warac bic negenggec, ‘Ngicngac gegoc wegenac kecdae, yeni heresongogoc hoangyunubesena amma ge ngabafocga ngadeyunubesena.’ 44#Mke 23:4-5; Ruk 23:34; Aps 7:60; Rom 12:14, 20Neng ine yofi edengunuduae, ngeni ngabafocngina heresongogoc hoangyunubisia amma ngicngac ngunukporac angemmeandae, yeneac numubisia. 45Ngeni ifi amma Mangngina kurumennu kecde, yeac nambaracfora kecgecde. Ye wenaha uayoac miu imocngo ngic gombunga mangana yeneac amma ereude. Nga ye ngic dindingac nga ngic faka dindingac mi angandae, yeni momocngoc kia yemmeude. 46Nga ngicngac yeneng ngeni heresongogoc hoangngunugec ngeneng yeni heresongogoc hoangyunugecdeu faka imocac buma mong mi fingerude, kpac. Takesimeme ngic yeneng imoc ifingoc angandae. 47Ngeni dacmunafocngina yeneac edoc bedoc ayemmegecdeu imoc faka engena kpac. Bangec monnunac ngicngac Anutu mi negemmidae, yeni ifingoc imoc angandae. 48#Sese 19:2; Dser 18:13Imocac amma ngeni yofi ambisia, kurumeng Mangngina ye dindingac kecde nga ngeni ifingoc ye isoc dindingac kecbisia.”

© Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Deduamiti kibi 40

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.