YouVersion Logo
Search Icon

Malecaki 4

4
Anutuac nasotoango habesande
1Kurumenggac wasaiareng habuya habuya yeneac Kebungo yoac yofi dede, “Negendae, naso hade imoc gerectoayagoc hade. Imocac ngic damoc yeni dehesi nga deengdema amma mangana meandae yeni naso imohai gerec seriango dzema yonohodacbesande. Imoc wiac mong dzuama harandanggeu gerecngo godeagoc sasawa dzemusunggeude ifi isoc yenearu fingecbesande.
2Anu kpacna eweheimiandae ngenearu dindingac kekec wenac isoc ereu memengerec meficgeyemmeude. Ifi anu burumakamedaha yeneng amanginaunac mesiyunugec bangecfu mama sogac sogai yuengyuma kengkecdae ngeni ifi isoc ambesandae. 3Amma ni faka mebesandua naso imohai ngeni mangana meme tidzameyunugec hanitabenginaac bageau yube isoc ambesandae.
4Ni enactofoc tofohongicna Mose nonoyoac nga singyoac Horew tikiu miai Isracel ngicngac sasawa ngeni imoc negensima modacdacbisia. 5#Mat 11:14; 17:10-13; Mrk 9:11-13; Ruk 1:17; Yoh 1:21Amma negendae, Kebuac nasotoa kpembibiagoc mi fingecmanungoc ni profete Eliya suengemmebesandua. 6Amma bangec yomoc soweckebaiac mangfocngina yeni ubamereng amma nambaracfocngina hoangyunugecdeac amma nambaracfocngina yeni ifingoc ubamereng amma mangfocngina hoangyunugecdeac Eliyango ua imoc mebesande.”

Currently Selected:

Malecaki 4: Ded

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy