Matej 2
SROM

Matej 2

2
Peripe pe čanga e gođavarengo
1A kana o Isus bijandilo ano Vitlejem judejsko ano dive e Irodose e thagarese, dikh, ale e gođavarutne kotar o Istok ano Jerusalim thaj vakerde: 2Kaj si o thagar e judejesko savo bijandilo? Kaj dikhljam lesiri čeren ko Istok thaj avilam lese te pera ko čanga. 3Kana odova šunda o thagar Irod, darandilo, thaj sa o Jerusalim oleja. 4Thaj ćidindoj sa e anglunerašajen thaj e lilvarnen e manušengeren, phučlja len kaj ka o Hristos bijanđol. 5A on vakerde: Ano Vitlejem judejesko; kaj ađahar o profeto ramosarda: 6Thaj tu Vitlejemo, phuvone Judengiri, ni pe soste naj san najcikno maškar e knezura Judeskere; kaj andar tute ka ikljol Legavno savo ka ćaravel e selore mle e Izrailjesere. 7Atoska o Irod, garandoj thaj akharindoj e gođavarutnen, đangla lendar kana mothovdili e čeren. 8Thaj bićhalindoj len ano Vitlejem, phenđa: Đan thaj Phučen šukar baš o čhavoro, pa kana arakhen le, mothon mange, kaj vi me te avav leske pe čanga te perav. 9A on, ašundoj e thagare, đele po drom, thaj dikh, e čeren, savi dikhle ko Istok, đala anglal lende đikaj ni avili thaj aćhili upral kaj sine o čhavoro. 10A kana dikhle e čeren, pherdile lengere vile but bare lošalimasa. 11Thaj dindoj andre ano kher, dikhle e ćhavore e Marijaja dija lesera, thaj pele pe čanga pe lese, ta putarindoj e sobe ple pašarde leske e dindime: sumnakaj, tamjano thaj izmirna. 12Thaj lindoj ano suno o vakeripe te na irinen pe e Irodoske, avere dromeja đele ani pli phuv.
Našipe ano Egipat thaj iripe
13A kana on đele, a odova o phakalo e Devljutnesoro mothovđape e Josifese ano suno thaj phenđa: Ušti, le e ćhavore thaj e dija lesera, ta naš ano Egipat, thaj ov odothe đikaj tuke ni phenav: kaj o Irod ka rodel e ćhavore te xasarel. 14Thaj vov uštindoj, lija e ćhavore thaj e dija lesera raćasa ta đelo ano Egipat. 15Thaj ine odothe đi o meripe e Irodosoro – te pherel pe so o Devel vakerda prekalo profeto savo vakerel: Andar o Egipat akharda e čhave ple.
16Teg o Irod, dikhindoj kaj le o gođavaratne xoxavde, xoljardilo but thaj bičhalda ta xasarda sa e čhavoren ano Vitlejem thaj pe sa o trujalipe plo katar e duj berša thaj najtele, po vaxto savo čače đangla katar e gođavarutne. 17Teg pherdilo so phenđa o profeto Jeremija vakerindoj: 18O Krlo ani Rama šundilo pe, rovipe thaj rovavdipe thaj dobođipe baro, e Rahilja rovel e čhavoren plen, thaj ni mangel te kovljarel o dukha, kaj len nane.
19A po meripe Irodosko, dikh, o phakalo e Devljutnesoro mothovdilo ano suno e Josifese ano Egipto, 20Thaj vakerda: Ušti, le e ćhavore thaj e daja lesera thaj đa ani phuv Izrailjeski; mule odola save rodle o ođi e ćhavoresoro. 21A ov uštindoj, lija e ćhavore thaj e daja lesera, thaj avilo ani phuv e Izrailjeski. 22Numaj ašundoj kaj o Arhelaj thagaril ane Judeja pothan e Irodosko, ple dadesoro, darandilo odori te đal, sar, lindoj ano suno o vakeripe, đelo ane agora e galilejeske. 23Thaj avindoj thanardilo ano foro akhardo Nazaret, te pherđol so vakerde e profetura kaj Nazarećano ka akharelpe.

© Библијско друштво Србијe 2014

© Bible Society of Serbia 2014

Learn More About O dživdipe thaj buti e Isus Hristoski - Štar evangeliumura 2014 (Srbija)