Matej 2
SROM

Matej 2

2
Peripe pe čanga e gođavarengo
1A kana o Isus bijandilo ano Vitlejem judejsko ano dive e Irodose e thagarese, dikh, ale e gođavarutne kotar o Istok ano Jerusalim thaj vakerde: 2Kaj si o thagar e judejesko savo bijandilo? Kaj dikhljam lesiri čeren ko Istok thaj avilam lese te pera ko čanga. 3Kana odova šunda o thagar Irod, darandilo, thaj sa o Jerusalim oleja. 4Thaj ćidindoj sa e anglunerašajen thaj e lilvarnen e manušengeren, phučlja len kaj ka o Hristos bijanđol. 5A on vakerde: Ano Vitlejem judejesko; kaj ađahar o profeto ramosarda: 6Thaj tu Vitlejemo, phuvone Judengiri, ni pe soste naj san najcikno maškar e knezura Judeskere; kaj andar tute ka ikljol Legavno savo ka ćaravel e selore mle e Izrailjesere. 7Atoska o Irod, garandoj thaj akharindoj e gođavarutnen, đangla lendar kana mothovdili e čeren. 8Thaj bićhalindoj len ano Vitlejem, phenđa: Đan thaj Phučen šukar baš o čhavoro, pa kana arakhen le, mothon mange, kaj vi me te avav leske pe čanga te perav. 9A on, ašundoj e thagare, đele po drom, thaj dikh, e čeren, savi dikhle ko Istok, đala anglal lende đikaj ni avili thaj aćhili upral kaj sine o čhavoro. 10A kana dikhle e čeren, pherdile lengere vile but bare lošalimasa. 11Thaj dindoj andre ano kher, dikhle e ćhavore e Marijaja dija lesera, thaj pele pe čanga pe lese, ta putarindoj e sobe ple pašarde leske e dindime: sumnakaj, tamjano thaj izmirna. 12Thaj lindoj ano suno o vakeripe te na irinen pe e Irodoske, avere dromeja đele ani pli phuv.
Našipe ano Egipat thaj iripe
13A kana on đele, a odova o phakalo e Devljutnesoro mothovđape e Josifese ano suno thaj phenđa: Ušti, le e ćhavore thaj e dija lesera, ta naš ano Egipat, thaj ov odothe đikaj tuke ni phenav: kaj o Irod ka rodel e ćhavore te xasarel. 14Thaj vov uštindoj, lija e ćhavore thaj e dija lesera raćasa ta đelo ano Egipat. 15Thaj ine odothe đi o meripe e Irodosoro – te pherel pe so o Devel vakerda prekalo profeto savo vakerel: Andar o Egipat akharda e čhave ple.
16Teg o Irod, dikhindoj kaj le o gođavaratne xoxavde, xoljardilo but thaj bičhalda ta xasarda sa e čhavoren ano Vitlejem thaj pe sa o trujalipe plo katar e duj berša thaj najtele, po vaxto savo čače đangla katar e gođavarutne. 17Teg pherdilo so phenđa o profeto Jeremija vakerindoj: 18O Krlo ani Rama šundilo pe, rovipe thaj rovavdipe thaj dobođipe baro, e Rahilja rovel e čhavoren plen, thaj ni mangel te kovljarel o dukha, kaj len nane.
19A po meripe Irodosko, dikh, o phakalo e Devljutnesoro mothovdilo ano suno e Josifese ano Egipto, 20Thaj vakerda: Ušti, le e ćhavore thaj e daja lesera thaj đa ani phuv Izrailjeski; mule odola save rodle o ođi e ćhavoresoro. 21A ov uštindoj, lija e ćhavore thaj e daja lesera, thaj avilo ani phuv e Izrailjeski. 22Numaj ašundoj kaj o Arhelaj thagaril ane Judeja pothan e Irodosko, ple dadesoro, darandilo odori te đal, sar, lindoj ano suno o vakeripe, đelo ane agora e galilejeske. 23Thaj avindoj thanardilo ano foro akhardo Nazaret, te pherđol so vakerde e profetura kaj Nazarećano ka akharelpe.

© Библијско друштво Србијe 2014

© Bible Society of Serbia 2014


Learn More About O dživdipe thaj buti e Isus Hristoski - Štar evangeliumura 2014 (Srbija)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.