YouVersion Logo
Search Icon

MATTHEW 1

1
Te manava Abraham e au no tae ki Jesus
(Lk 3.23-38)
1Teenei ko naa hano iho te manava i naa tippuna Jesus Christ: Jesus e au i te manava David, aa David e au i te manava Abraham.
2Abraham ni sura tana tama ma ko Isaac,
Isaac ni sura tana tama ma ko Jacob,
Jacob ni sura tana tama ma ko Judah ma ana taaina.
3Judah ni ssura ana tama ma ko Peres laaua ma Sera (te tinna laaua raa ko Tamar).
Peres ni sura tana tama ma ko Hezron,
Hezron ni sura tana tama ma ko Ram,
4Ram ni sura tana tama ma ko Aminadab,
Aminadab ni sura tana tama ma ko Naason,
Naason ni sura tana tama ma ko Salmon,
5Salmon ni sura tana tama ma ko Boaz (tana tinna raa ko Rahab),
Boaz ni sura tana tama ma ko Obed (tana tinna raa ko Ruth),
Obed ni sura tana tama ma ko Jesi,
6Jesi ni sura tana tama ma ko David, te Tuku,
David ni sura tana tama ma ko Solomon (tana tinna raa ko te aavana Uriah imua),
7Solomon ni sura tana tama ma ko Rehoboam,
Rehoboam ni sura tana tama ma ko Abaisa,
Abaisa ni sura tana tama ma ko Asa,
8Asa ni sura tana tama ma ko Jehosafat,
Jehosafat ni sura tana tama ma ko Jehoram,
Jehoram ni sura tana tama ma ko Usaia,
9Usaia ni sura tana tama ma ko Jotam,
Jotam ni sura tana tama ma ko Ahas,
Ahas ni sura tana tama ma ko Hesekaia,
10Hesekaia ni sura tana tama ma ko Manasseh,
Manasseh ni sura tana tama ma ko Amon,
Amon ni sura tana tama ma ko Josia,
11Josia ni sura tana tama ma ko Jehoiakin aa ma ana taaina, teenaa ko te ssao te kanohenua Israel raa ni toa no karapusina ki Babilon.#2 Kgs 24.14-15; 2 Chr 36.10; Jer 27.20
12Kaamata i te ssao te kanohenua Israel ni toa ki Babilon no tae ki te haanau ana Jesus raa, te manava naa ni hano iho peenei:
Jehoiakin ni sura tana tama ma ko Shealtiel,
Shealtiel ni sura tana tama ma ko Serubabel,
13Serubabel ni sura tana tama ma ko Abiud,
Abiud ni sura tana tama ma ko Eliakim,
Eliakim ni sura tana tama ma ko Asor,
14Asor ni sura tana tama ma ko Sadok,
Sadok ni sura tana tama ma ko Akim,
Akim ni sura tana tama ma ko Eliud,
15Eliud ni sura tana tama ma ko Eliasar,
Eliasar ni sura tana tama ma ko Mattan,
Mattan ni sura tana tama ma ko Jacob,
16teenaa Jacob ni sura tana tama ma ko Joseph,
aa Joseph ko te aavana Mary, te tinna Jesus, ttama e taapaa ma ko te Mesaea.
17Teelaa ni haanauna katoo e sinahuru maa haa, e kaamata iho i Abraham no tae ki David, aa e kaamata i David no tae ki te ssao te kanohenua Israel ni toa ki Babilon raa, teelaa ni haanauna e sinahuru maa haa. Aa e kaamata i te ssao naa no tae ki te haanau ana te Mesaea raa, teelaa ni haanauna hoki e sinahuru maa haa.
Te haanau iho ana Jesus Christ
(Lk 2.1-7)
18Te taratara i te haanau mai ana Jesus Christ raa e hano peenei: Te tinna Jesus, Mary, ni tarikai ki Joseph, aa i te saaita te takarua raa seki aavvana raa, Mary ku iloa maa ia ku haitama i naa mahi TeAitu Tapu.#Lk 1.27 19Joseph se tama e hiihai ki te tiputipu e tonu lokoi, teenaa a ia ni see hiihai maa Mary ki hakanaparia a ia imua te henua. Teenaa mee iloo tana maanatu ki tiiake seemuu te tarikai laaua naa. 20I te saaita Joseph koi taka no maanatu i tana vana ki mee raa, a ia ni miti i naa tuu ake te ensol TeAtua raa no mee ake kiaa ia, “Joseph te mokopuna David nei, koe see mataku te toa a koe Mary ma se aavana aau; te ffine naa e haitama i naa mahi TeAitu Tapu. 21A ia ma ki haanau mai tana tamariki tanata, aa koe ku taapaa koe te tamariki naa ki Jesus, i aa Ia ma ki hakasao tana kanohenua i naa haisara laatou.”#Lk 1.31
22Naa vana nei ni ssura ki ttino naa taratara TeAtua teelaa ni tarataraina tana pure: 23“Te taupu raa ma ki hai tama, no haanau mai tana tamariki tanata, aa te tamariki naa ma ki taapaa te henua ma ko Immanuel.” (Teenaa ko te taratara e mee maa, ‘TeAtua e noho ma taatou.’)#Is 7.14 (LXX)
24Teenaa i te saaita Joseph ni maahuru raa, a ia ni hakannoo ki naa taratara e kauake te ensol TeAtua no aavanatia a ia Mary. 25Tevana iaa te hai aavana naa ni see moemmoe ma see hai aavana no tae iloo ki te saaita Mary ni haanau, teenaa Joseph ni taapaa a ia te tamariki raa ki Jesus.#Lk 2.21

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy

;