YouVersion Logo
Search Icon

MOTI 1

1
Jisu Kristo Gë Olenko Ato Abo Gë Hürum Otëk
(Lk 3.23-38)
1Si Abraham gëlok nennë, Dabid gë oli, Jisu Kristo gë hürum ë. 2Abraham bü Isaak gë abbo ë, Isaak bü Jakob gë abbo ë, Jakob bü Judah gëla bük achë abür gadë lokë abbo ë. 3Okkë Tamar gëlok onam Paraj gëla Jerah gë abbo ë Judah. Okkë Paraj Hejron gë abbo ë, okkë Hejron Ram gë abbo ë. 4Ram bü Abinadab gë abbo ë, Abinadab bü Nahshon gë abbo ë, Nahshon bü Salmon gë abbo ë. 5Salmon gë oroh ë Boaj, bü Rahab gëlok onam ë, okkë Boaj gë oroh Obed bü Ruth gëlok, okkë Obed gë oroh ë Jese. 6Okkë Jese tebo Dabid gë abbo ë, Dabid gë oroh ë Solomon, bük annë Uriah gë nyimmë. 7Solomon bü Rehboam gë abbo ë, Rehboam bü Abijah gë abbo ë, Abija bü Asa gë abbo ë. 8Asa bü Jehoshapath gë abbo ë, Jehoshapath bü Jehoram gë abbo ë, Jehoram bü Ujjiah gë abbo ë. 9Ujjiah bü Jotham gë abbo ë, Jotham bü Ahaj gë abbo ë, Ahaj bü Hejekaiah gë abbo ë. 10Hejekaiah bü Manasseh gë abbo ë, Manasseh bü Amon gë abbo ë, Amon bü Josiah gë abbo ë. 11#2 Kgs 24.15; 2 Chr 36.10; Jer 27.20 Okkë Josiah bü Jekoniah gëla bük abür gadë lokë abbo ë, ëgë Babilon lo inrom gëdü kuë.
12Babilon lo inrom gëro loku Jekoniah bü Shealtiel gë abbo ë, Shealtiel bü Jerubabbel gë abbo ë. 13Jerubabbel bü Abiud gë abbo ë. Abiud bü Eliakim gë abbo ë, Eliahkim bü Ajor gë abbo ë. 14Ajor bü Jedok gë abbo ë, Jadok bü Akim gë abbo ë, Akim bü Eliud gë abbo ë. 15Eliud bü Eliajar gë abbo ë, Eliajar bü Mathan gë abbo ë, Mathan bü Jakob gë abbo ë. 16Okkë da Jakob bü Jisu ne onë Mari gë nyilo Joseph gë abbo ë,
17Ëmbë rünamë Abraham gëlok rüla Dabid gëlo bë, nyiloh hüru ürü gola appi go, okkë Dabid gëlok rüla Babilon lo inrom gëdoku lobë da ürü gola appi hürum go, okkë da inrom gëdoku lobë rüla Jisu gëlo bë nyiloh hürum ürü gola appi gobë da rüto.
Jisu Kristo Ne Aajur Ogar Ko Lëga
(Lk 2.1-7)
18 # Lk 1.27 Sëkë bëmin Jisu Kristo ne aajur ogar ko ë rüka në. Bük anë Mari ne Joseph gë nyimë bë daagagla ato. Rüdak kom binyi nyimë nyilo jaa bë rüma dabë Mari mü ëm Dëën Doü lokë Ungnga gëmoto. 19Mük nyilo Joseph bü dërëk në nyi bë rünam lëga bë mü ëm nyiikë tako kaako lo hanyü paamo lüma ëmla Joseph bü kasila ëpak silëpë mëëto. 20Bük ëmbë mëëla duudak ëm, Rutum gë taayo lampoh gonnë yumalo kaarük sila sëmbë mento, “Dabid gë oroh Joseph, Mari ne no nokë nyimë bë laasëm boso yooka, lëga mük ungnga gënam asi Dëën Doü lokkë mum. 21#Lk 1.31 Mü ungnga ëm oroh gobë orë, okkë bük amin ëm Jisu ëmlaka, yo lëga bü aü gë nyi gaddëm rümur lokkëm tushü baalë rë.”
22Sigi buppü sigi Rutum gë nyijük gadë lo agom menlük nam buppü ëm rüpü naabë rüto. 23#Isa 7.14 “Kaalaka, jürdi gonnë ungnga gërë okkë ëgum ungnga ëm Yaame gobë aajur ogar rë, okkë bük amin ëm Immanuel” ëmla arë, (Sëmbë mennam si Yürnë ngonuklo duumin gëdu).
24Joseph yuma lokkë urëp dookula, taayo lampoh okë mennam chë bë rüto, okkë Mari ne nyimë bë namë lo laatoku. 25#Lk 2.21 Ëmbë namë lo nyimë bë ëmla Mari ne laado lachin, yadü lobë ungnga ëm ola amin ëm Jisu ëmla ama dü, ogo lobë nyimë nyilo jaa bë yupbam doobam maato.

Currently Selected:

MOTI 1: GALOBSI

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy