YouVersion Logo
Search Icon

Chivkeeb 1

1
Tsim Ntiajteb Thiab Lub Ntuj
1Thaum chivkeeb Vajtswv tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb. 2Lub ntiajteb tsis tau muaj dabtsi thiab nyob do dus, tsaus ntuj nti thoob plaws saum nplaim dej hiavtxwv, thiab Vajtswv tus ntsujplig yuj mus yuj los saum nplaim dej. 3Vajtswv hais tias, “Cia li muaj qhov pom kev,” ces txawm pom kev kaj nrig tuaj. 4Vajtswv txaus siab heev rau qhov pom kev ntawd. Ces Vajtswv thiaj muab qhov pom kev cais tawm ntawm qhov tsaus ntuj, 5Vajtswv tis npe rau qhov pom kev hu ua “Nruab hnub” thiab qhov tsaus ntuj hu ua “Hmo ntuj.” Muaj caij tsaus ntuj thiab muaj caij kaj ntug, yog hnub ib.
6-7Vajtswv hais tias, “Cia li muaj lub ntuj los quas dej thiab muab cais kom nyias nyob muaj nyias chaw,” yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsim lub ntuj, thiab muab tej dej nyob hauv qab ntuj thiab tej dej saum nruab ntug cais nyias nyob nyias. Ces txawm muaj li Vajtswv hais. 8Vajtswv tis npe rau txheej saud hu ua “Ntuj.” Muaj caij tsaus ntuj thiab muaj caij kaj ntug, yog hnub ob.
9Vajtswv hais tias, “Tej dej uas nyob hauv qab ntuj cia li sib sau los nyob ib qhov chaw ua ke, kom av tawm tuaj,” ces txawm muaj li Vajtswv hais. 10Vajtswv tis npe rau cov av hu ua “Ntiajteb,” thiab cov dej uas los sib sau ua ke ntawd hu ua “Hiavtxwv.” Thiab Vajtswv pom tej uas nws tsim tau los ntawd nws txaus siab heev. 11Ces Vajtswv hais tais, “Lub ntiajteb cia li tuaj txhua yam nroj tsuag, qoobloo thiab tej xyoob ntoo, kom tawg paj txi txiv raws li nyias yam,” ces txawm muaj raws li Vajtswv hais. 12Yog li ntawd, lub ntiajteb thiaj muaj txhua yam xyoob ntoo nroj tsuag, thiab qoobloo uas txawj tawg paj txi txiv, Vajtswv pom tej uas nws tsim tau los ntawd, mas nws txaus siab heev. 13Muaj caij tsaus ntuj thiab muaj caij kaj ntug, yog hnub peb.
14Vajtswv hais tias, “Cia li muaj tej lub ci ci tshwm rau saum ntuj quas nruab hnub thiab hmo ntuj, thiab quas caij nyoog, hnub, hli thiab xyoo; 15tej ntawd yuav ci saum ntuj tuaj rau hauv ntiajteb no kom pom kev,” ces txawm muaj raws li Vajtswv hais. 16Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsim dua ob lub ci ci uas loj heev. Lub uas ci tshaj cia kav nruab hnub thiab lub ci tsis heev cia kav hmo ntuj; nws tsim tej hnubqub huv tibsi. 17Vajtswv muab tej lub ci ci ntawd teeb rau saum ntuj kom pom kev ci ntsa iab tuaj rau hauv ntiajteb, 18kom kav nruab hnub thiab hmo ntuj, thiab muab qhov kaj cais tawm ntawm qhov tsaus. Thiab Vajtswv pom tej uas nws tsim tau los ntawd, nws txaus siab heev. 19Muaj caij tsaus ntuj thiab muaj caij kaj ntug, yog hnub plaub.
20Vajtswv hais tias, “Cia li muaj txhua yam tsiaj muaj sia nyob hauv nruab deg, thiab cia li muaj noog ya kom puv saum nruab ntug.” 21Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsim tej tsiaj uas loj tshaj plaws nyob hauv hiavtxwv, thiab tsim txhua yam tsiaj nyob hauv nruab deg, thiab txhua yam noog huv tibsi. Thiab Vajtswv pom tej uas nws tsim ntawd, nws txaus siab heev. 22Vajtswv thiaj foom koob hmoov rau tej tsiaj ntawd thiab hais rau tej tsiaj uas nyob hauv nruab deg kom cia li huamvam mus puv hiavtxwv, thiab nws hais rau tej noog kom huamvam mus puv ntiajteb. 23Muaj caij tsaus ntuj thiab muaj caij kaj ntug, yog hnub tsib.
24Vajtswv hais tias, “Cia li muaj txhua yam tsiaj txhu: tsiaj nyeg, tsiaj qus, tsiaj loj, tsiaj me, nab, qav, kab thiab ntsaum raws li nyias yam,” ces txawm muaj raws li Vajtswv hais. 25Vajtswv tsim tej tsiaj nyeg, tsiaj qus, tsiaj loj, tsiaj me, nab, qav, kab thiab ntsaum raws li nyias yam, thiab Vajtswv pom tej uas nws tsim tau los ntawd, nws txaus siab heev.
26Vajtswv hais tias, “Nimno peb yuav tsim neeg kom muaj yam ntxwv zoo li peb; thiab lawv yuav muaj hwjchim kav tagnrho tej ntses hauv hiavtxwv, tej noog saum nruab ntug, tej tsiaj nyeg, tsiaj qus, tsiaj loj tsiaj me thiab kav thoob plaws lub ntiajteb no.” 27Yog li ntawd, Vajtswv thiaj tsim neeg, kom lawv muaj yam ntxwv zoo li Vajtswv ntag. Nws tsim muaj tus txivneej thiab tus pojniam, 28Vajtswv foom koob hmoov rau nkawd thiab hais tias, “Neb cia li muaj tub muaj ki kom coob, neb tej xeebntxwv yuav huamvam mus nyob thoob plaws txhua qhov chaw kom puv ntiajteb thiab lawv yuav kav tagnrho lub ntiajteb. Kuv tsa neb kav tej ntses hauv hiavtxwv, tej noog uas ya saum nruab ntug, thiab txhua tsav yam tsiaj uas nyob hauv ntiajteb no. 29Kuv tsim kom muaj txhua yam qoobloo thiab txhua yam txiv ntoo rau nej tau noj, 30tiamsis kuv tsim tej nroj tsuag xyoob ntoo, ua zaub rau tej noog thiab tej tsiaj uas muaj sia nyob hauv lub ntiajteb no tau noj.” Ces txawm muaj raws li Vajtswv hais. 31Vajtswv saib ib puas tsav yam uas nws tsim ntawd, thiab ua rau nws txaus siab heev. Muaj caij tsaus ntuj thiab muaj caij kaj ntug, yog hnub rau.

Currently Selected:

Chivkeeb 1: MWW2000

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy