YouVersion Logo
Search Icon

Матфей 1

1
Иисус Христостың ӧбекелері
(Лк 3:23-38)
1Иисус Христостың ӧбекелері: Ол Давидтің паза Авраамның тӧлі полча. Аның ӧбекелері мындағлар: 2Авраамнаң Исаак тӧреен. Исаактаң – Иаков, Иаковтаң – Иуда паза аның харындастары. 3Иуданаң Фамарьдаң Фарес паза Зара тӧрееннер. Фарестең Есром тӧреен, Есромнаң – Арам. 4Арамнаң Аминадав тӧреен, Аминадавтаң – Наассон, Наассоннаң – Салмон. 5Салмоннаң Рахавтаң Вооз тӧреен. Воознаң Руфтаң Овид тӧреен. Овидтең – Иессей. 6Иессейдең Давид хан тӧреен, Давид ханнаң Соломон тӧреен. Соломонның іҷезі, тізең, пастап Уриейнің ипчізі полған. 7Соломоннаң Ровоам тӧреен, Ровоамнаң – Авий, Авийдең – Аса. 8Асадаң Иосафат тӧреен, Иосафаттаң – Иорам, Иорамнаң – Озий. 9Озийдең Иоафам тӧреен, Иоафамнаң – Ахаз, Ахазтаң – Езекий. 10Езекийдең Манассий тӧреен, Манассийдең – Амон, Амоннаң – Иосий. 11Иосийдең Иоаким тӧреен Иоакимнең – Иехоний паза аның харындастары. Олар прайзы Израиль чоны Вавилонзар сӱрдірер алнындох, тӧрееннер. 12Вавилонзар сӱрдірген соонда, Иехонийдең Салафииль тӧреен. Салафиильдең Зоровавель тӧреен. 13Зоровавельдең Авиуд тӧреен, Авиудтаң – Елиаким, Елиакимнең – Азор. 14Азордаң Садок тӧреен, Садоктаң – Ахим, Ахимнең – Елиуд. 15Елиудтаң Елеазар тӧреен, Елеазардаң – Матфан, Матфаннаң – Иаков. 16Иаковтаң Марияның ирі Иосиф тӧреен. Мариядаң, тізең, Иисус тӧреен. Аны Мессий-Христос тіп адаҷаңнар. 17Ана іди Авраамнаң Давидке теере прай он тӧрт тӧл полған, Давидтең дее Вавилонзар сӱрдіртчең тусха теере он тӧрт тӧл сыххан, Вавилонзар сӱрдірткеннең пеер Мессий-Христос тӧреен тусха теере он тӧртӧк тӧл.
Иисус Христостың тӧреені
(Лк 2:1-7)
18Мына піди Иисус Христос тӧреен. Аның іҷезі Мария паза Иосиф хоных хонарға молҷас салған полғаннар, че Мария, хоных хонғалаххаох, Худай Худынаң азах аар пол партыр. 19Иосиф, тізең, аның ирі#1:19 Иудейлернің кибірі хоостыра хоных хонарға молҷас салған соонда, той полғалахха даа читтер ирепчее саналҷаңнар че хада чуртабаҷаңнар. , арығ чӱректіг кізі полған, аннаңар Марияны, тылаасха кір парбазын тіп, сым-туюххан позыдыбызарға иткен. 20Че ол іди идерге сағын чӧрген туста, тӱзінде андар Хан Худайның ангелі киліп, теен:
– Давид тӧлі, Иосиф! Мариядағы пала Худай Худынаң, аннаңар аннаң хоных хонарға хорыхпа. 21Мария Оол тӧрідер. Ол Позының чонын чазыхтардаң арачылир, аннаңар Аны Иисус тіп адап саларзың.
22Прай пу ниме, Хан Худайның Позының ухаанҷызы пастыра чоохтааны тол парар ӱчӱн, пол парған: 23«Хыс#1:23 Хыс – пу сӧс грек тілінде ир кізінең чағын палғалыста полбаан хысты таныхтапча. , азах аар пол парып, Оол тӧрідер. Аны Еммануил тіп адап саларлар». Еммануил «Худай піснең хада» теені полча.
24Иосиф, усхун парып, Хан Худайның ангелінің чахиин толдырып, Марияны ал салған. 25Че Мария позының Оолғын тӧріткенҷе, ол ағаа теңмеен. Иосиф тӧреен паланы Иисус тіп адап салған.

Currently Selected:

Матфей 1: XKSNT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy