YouVersion Logo
Search Icon

Matayo 1

1
Kwihela kwa shibyalīlwe sha ng'wa Yesu Kilisito
1Ūyū kūlī kwihela kwa shibyalīlwe sha ng'wa Yesu Kilisito wa lūganda lwa ng'wa Daūdi, mu būbyīle wa ng'wa Abulahamu. 2Ū Abulahamu walī ise wa ng'wa Isaka, Isaka ūmyala Yakobo, Yakobo ūmyala Yuda na baana ba ng'wawe. 3Yuda ūmyala Falesi na Zela, kūfuma mulī Tamali. Falesi ūmyala Hezelomu, Hezelomu ūmyala Alamu. 4Alamu ūmyala Aminadabu, Aminadabu ūmyala Naasoni, Naasoni ūmyala Salimoni. 5Salimoni ūmyala Boazi kūfuma mulī Lahabu, Boazi ūmyala Obedi kūfuma mulī Luzi, Obedi ūmyala Yese.
6Ū Yese akamyala ntemi Daūdi, Daūdi ūmyala Solomoni kūfuma mulī nkīma ūyo walī nke wa ng'wa Ulia. 7Ū Solomoni ūmyala Lehoboamu, Lehoboamu ūmyala Abia, Abia ūmyala Asa. 8Asa ūmyala Yosafati, Yosafati ūmyala Yolamu, Yolamu ūmyala Uzia. 9Uzia ūmyala Yotamu, Yotamu ūmyala Ahazi, Ahazi ūmyala Hezekia. 10Hezekia ūmyala Manase, Manase ūmyala Amosi, Amosi ūmyala Yosia. 11Yosia ūmyala Yekonia na baana ba ng'wawe; ū mu shikū jenījo a banhū būsaamiwa, būtwalwa Babuloni.
12Aho lyabīta ī likanza lya kūsaamījiwa Babuloni, ū Yekonia akamyala Shealtieli, Shealtieli ūmyala Zelubabeli. 13Zelubabeli ūmyala Abiudi, Abiudi ūmyala Eliakimu, Eliakimu ūmyala Azoli. 14Azoli ūmyala Achimu, Achimu ūmyala Eliudi. 15Eliudi ūmyala Eleazali, Eleazali ūmyala Mathani, Mathani ūmyala Yakobo. 16Ū Yakobo akamyala Yosefu ū ngoshi wa ng'wa Malia, ū nina wa ng'wa Yesu, ūyo akitanagwa Kilisito. 17Hūna lūūlū, ū kūfuma ū kūlī Abulahamu kūshika halī Daūdi, ī shibyalīlwe ī shose shilī ikūmi na shine; nū kwīnga a halī Daūdi kūshika ng'wikanza lya banhū kūsaamījiwa Babuloni, shibyalīlwe ikūmi na shine. Hama nū kūfuma ū ng'wikanza lya banhū kūsaamījiwa Babuloni kūshika halī Kilisito, nasho ikūmi na shine.
Kūbyalwa kwa ng'wa Yesu Kilisito
Luk 2:1-7
18Hūna lūūlū, ū kūbyalwa kwa ng'wa Yesu Kilisito kūkaja gīkī, ū nina ū Malia walī alūnjiwe na Yosefu; alīyo aho bataalī kwitoola, ūbonwa alī nda kūlwa būdūla bo ng'wa Moyo Ng'wela! 19Ū Yosefu aho wagūdeeba ū mhayo gwenūyo, ūbona aneke. Alīyo īkī walī munhū ntūngīlīja, akandya kwiganika nzīla ya kūneka chiza; atizūngoola. 20Lūlū aho ataalī ūyiganika ī mihayo yenīyo, malaika wa ng'wa Seeba ūng'wilongela mu shilooti; ūng'wīla gīkī, “Yosefu ng'wana wa ng'wa Daūdi, ūtogohage ū kūnsola ū nke wako ū Malia; nguno ū Ng'wana ūyo alī ū mu nda yakwe alīho kūlwa būdūla bo ng'wa Moyo Ng'wela. 21Akūbyala Ng'wana ngosha, ū bebe ūkūng'wilīka ī lina lyakwe Yesu; nguno hū ng'wene ūyo akūbapīja a banhū bakwe kūfuma mu shibi shabo.”
22Ī yose yenīyī īkaja gīko kūlwa kūshikīlījiwa kwa mhayo ūyo Seeba walī wagūhaya kūfuma kale kūbītīla mulī ng'hangi wakwe; gīkī, 23“Munhya ng'wilindu akūbūūcha nda,
na akūbyala ng'wana ngosha,
ūyo bakūng'wilīka ī lina lyakwe Emmanueli.”
Makūlū gaho, “Mulungu alī hamò na bise.”
24Ū Yosefu aho wamisha kūfuma ū mu tūlo, wīta gīt'ūmo akawīlīlwa nū malaika wa ng'wa Seeba; ūnsola ū nke wakwe. 25Hūna lūlū atalaalile nang'hwe kūshisha ūmyala ū Ng'wana, hūna ūng'wilīka ī lina lyakwe ī lya Yesu.

Currently Selected:

Matayo 1: SUKBI15

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy