YouVersion Logo
Search Icon

Xa-cha-ri 3

3
Khải tượng về thầy tế lễ Giê-hô-sua và Sa-tan
1Đức Giê-hô-va lại cho tôi thấy thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua đang đứng trước mặt thiên sứ Đức Giê-hô-va, và Sa-tan#3:1 Sa-tan: nghĩa là “kẻ đối địch”, chống lại Đức Chúa Trời và loài người. đứng bên phải ông để tố cáo ông.#Era 5:2; Khải 12:10.
2Đức Giê-hô-va nói với Sa-tan: “Hỡi Sa-tan, Đức Giê-hô-va quở trách ngươi! Đức Giê-hô-va, Đấng lựa chọn Giê-ru-sa-lem, quở trách ngươi! Chẳng phải người nầy là que củi đang cháy được kéo ra khỏi lửa sao?”#Giu 9. 3Bấy giờ, Giê-hô-sua đang mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ. 4Thiên sứ ấy bảo các vị đang đứng trước mặt mình rằng: “Hãy cởi áo bẩn của người nầy ra.” Rồi thiên sứ nói với Giê-hô-sua: “Hãy xem, Ta đã cất bỏ tội ác khỏi ngươi, và Ta sẽ mặc lễ phục tốt đẹp cho ngươi.” 5Lúc ấy, tôi nói: “Xin Chúa cho đội mũ sạch trên đầu người nữa.” Vậy, họ đội mũ sạch và mặc y phục cho người, trong khi thiên sứ Đức Giê-hô-va đang đứng đó.
6Thiên sứ Đức Giê-hô-va quả quyết với Giê-hô-sua rằng: 7“Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Nếu con bước đi trong đường lối Ta, tuân giữ huấn lệnh Ta, thì con sẽ được cai quản nhà Ta và canh giữ sân Ta; và Ta sẽ cho con gia nhập hàng ngũ những người đứng chầu Ta. 8Hỡi thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, con cùng các đồng sự đang ngồi trước mặt con, hãy lắng nghe! Vì họ là điềm báo trước rằng Ta sẽ cho đầy tớ Ta là Chồi Non xuất hiện.#Giê 23:5; 33:15; Xa 6:12.
9Vì nầy, hòn đá mà Ta đặt trước mặt Giê-hô-sua, chỉ một hòn đá mà có bảy con mắt. Ta sẽ khắc chữ lên đó và sẽ cất sự gian ác khỏi đất nầy trong một ngày.’” Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. 10Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Vào ngày ấy, ai nấy trong các con sẽ mời người lân cận đến ngồi dưới cây nho và cây vả mình.”#Mi 4:4.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy