Xa-cha-ri 3:8

Xa-cha-ri 3:8 VIE2010

Hỡi thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, con cùng các đồng sự đang ngồi trước mặt con, hãy lắng nghe! Vì họ là điềm báo trước rằng Ta sẽ cho đầy tớ Ta là Chồi Non xuất hiện.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share