Xa-cha-ri 3:3

Xa-cha-ri 3:3 VIE2010

Bấy giờ, Giê-hô-sua đang mặc áo bẩn đứng trước mặt thiên sứ.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share