Xa-cha-ri 11:6

Xa-cha-ri 11:6 VIE2010

Đức Giê-hô-va phán: “Thật, Ta chẳng tiếc dân cư đất nầy nữa. Nhưng nầy, Ta sẽ phó ai nấy vào tay người lân cận mình và vào tay vua mình. Chúng sẽ nghiền nát xứ sở, và Ta sẽ không giải cứu một ai khỏi tay chúng.”
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Xa-cha-ri 11:6