Xa-cha-ri 1:14

Xa-cha-ri 1:14 VIE2010

Bấy giờ, thiên sứ đang nói chuyện với tôi bảo tôi: “Hãy công bố rằng Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Ta vô cùng ghen tức vì Giê-ru-sa-lem và Si-ôn.
VIE2010: Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible
Share