Thi Thiên 85
VIE2010

Thi Thiên 85

85
Cầu xin Đức Chúa Trời phục hưng dân Ngài
Thi Thiên của con cháu Cô-ra, sáng tác cho nhạc trưởng
1Lạy Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm ơn cho xứ sở Ngài;
Ngài đem những người bị lưu đày của Gia-cốp trở về.
2Chúa đã tha gian ác cho dân Ngài
Và khỏa lấp mọi tội lỗi của họ. (Sê-la)
3Chúa đã thu hồi cơn giận của Chúa,
Làm nguôi cơn thịnh nộ của Ngài.
4Lạy Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của chúng con,
Xin phục hưng chúng con và dừng cơn thịnh nộ trên chúng con.
5Chúa sẽ giận chúng con mãi mãi ư?
Cơn thịnh nộ Chúa sẽ kéo dài qua các thế hệ sao?
6Chúa không làm cho chúng con hồi sinh
Để cho dân Chúa vui mừng trong Ngài sao?
7Lạy Đức Giê-hô-va, xin bày tỏ lòng nhân từ của Ngài đối với chúng con,
Và ban cho chúng con sự cứu rỗi của Ngài.
8Con sẽ nghe điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán,
Vì Ngài sẽ phán bình an với dân Ngài và với những người trung tín của Ngài;
Nhưng họ chớ nên quay lại sự ngu dại nữa.
9Sự cứu rỗi của Ngài chắc chắn ở gần những người kính sợ Ngài,
Để vinh quang Ngài cứ ở mãi trong xứ sở chúng ta.
10Thương xót và chân thật đã gặp nhau;
Công chính và bình an đã hôn nhau.
11Sự chân thật từ dưới đất vươn lên;
Sự công chính từ trên trời nhìn xuống.
12Phải, Đức Giê-hô-va sẽ ban vật tốt,
Và đất đai của chúng ta sẽ sinh hoa lợi.
13Sự công chính sẽ đi trước mặt Ngài,
Và dọn đường cho bước chân Ngài.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010