Thi Thiên 83
VIE2010

Thi Thiên 83

83
Cầu xin Đức Chúa Trời đánh bại kẻ thù của dân Ngài
Bài ca. Thi Thiên của A-sáp
1Đức Chúa Trời ôi! Xin đừng làm thinh.
Đức Chúa Trời ôi! Xin đừng nín lặng, hay ngồi yên.
2Vì kìa, các kẻ thù Chúa nổi loạn,
Và những kẻ ghét Ngài ngẩng đầu lên.
3Chúng âm mưu làm hại dân Chúa,
Bàn tính với nhau chống lại những người mà Ngài bảo vệ.
4Chúng nói: “Hãy đến tiêu diệt chúng nó khỏi các nước,
Để không còn ai nhớ đến danh Y-sơ-ra-ên nữa.”
5Vì chúng đồng lòng âm mưu với nhau
Lập giao ước nghịch cùng Chúa:
6Các trại Ê-đôm và người Ích-ma-ên,
Mô-áp và người Ha-ga-rít,
7Ghê-banh, Am-môn và A-ma-léc,
Phi-li-tin với cư dân thành Ty-rơ;
8A-si-ri cũng liên hiệp với chúng
Mà hết lòng hỗ trợ con cháu Lót. (Sê-la)
9Hãy xử chúng như Ma-đi-an,#Quan 4:6-22; 7:1-23.
Như Si-sê-ra và như Gia-bin tại suối Ki-sôn,
10Là những kẻ bị tiêu diệt tại Ên Đô-rơ
Và trở thành phân cho đất.
11Hãy làm cho bọn quý tộc của chúng giống như Ô-rép và Xê-ép.#Quan 7:25; 8:12,21.
Và tất cả vương hầu chúng giống như Xê-bách và Xanh-mu-na,
12Vì chúng nói rằng: “Hãy chiếm những đồng cỏ của Đức Chúa Trời
Làm tài sản của chúng ta.”
13Đức Chúa Trời của con ôi! Xin làm cho chúng giống như bụi cát trong cơn lốc,
Như rơm rác trước trận cuồng phong.
14Như lửa thiêu hủy rừng,
Như lửa đốt cháy núi thể nào,
15Thì xin Chúa lấy cuồng phong mà rượt đuổi chúng,
Và dùng giông tố làm chúng kinh hoàng thể ấy.
16Lạy Đức Giê-hô-va, xin làm cho chúng hổ mặt, nhuốc nhơ
Để chúng tìm kiếm danh Ngài.
17Nguyện chúng bị hổ thẹn và thất kinh đến đời đời;
Nguyện chúng bị sỉ nhục và hư mất,
18Để chúng biết rằng Chúa là Đấng duy nhất,
Danh Ngài là Đức Giê-hô-va,
Là Đấng Chí Cao cai trị trên khắp đất.

© 2010 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn More About Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010