Thi Thiên 72
VIE2010
72
Sự trị vì của vua công chính
Thi Thiên của Sa-lô-môn
1Lạy Đức Chúa Trời, xin ban cho vua công lý của Ngài,
Và ban cho vương tử đức công chính của Ngài.
2Người sẽ phán xét dân Ngài một cách ngay thẳng,
Phân xử kẻ nghèo khổ một cách công minh.
3Nguyện các núi đem lại sự thịnh vượng,
Và các đồi đem công chính cho dân chúng.
4Vua sẽ phán xét kẻ khốn cùng trong dân chúng,
Giải cứu người thiếu thốn
Và chà nát kẻ áp bức.
5Hễ mặt trời, mặt trăng tồn tại bao lâu
Thì người sẽ sống#72:5 Nn: họ kính sợ Chúa. bấy lâu, và cho đến muôn đời.
6Nguyện vua sẽ như mưa rơi trên cỏ mới phát
Giống như trận mưa rào tưới đều đất đai.
7Trong thời trị vì của vua, sự công chính hưng thịnh,
Và cảnh thái bình sẽ kéo dài cho đến khi mặt trăng không còn chiếu sáng nữa.
8Người sẽ cai trị từ biển nầy tới biển kia,
Từ Sông#72:8 Tức sông Ơ-phơ-rát. cho đến cùng trái đất.
9Những người sống trong hoang mạc sẽ quỳ lạy trước mặt vua,
Còn kẻ thù của vua sẽ liếm bụi đất.
10Các vua Ta-rê-si và những cù lao
Sẽ triều cống cho vua.
Vua Sa-ba và vua Sê-ba#72:10,15 Sa-ba và Sê-ba: Sa-ba ở về phía nam Ả-rập, còn Sê-ba ở phía bên kia Biển Đỏ.
Sẽ mang quà đến tặng vua.
11Nguyện tất cả các vua sẽ sấp mình xuống trước mặt vua;
Mọi nước sẽ phục vụ vua.
12Vì vua sẽ giải cứu kẻ thiếu thốn khi họ kêu cầu
Và cứu giúp người khốn cùng không có ai giúp đỡ.
13Vua sẽ thương xót người thiếu thốn và kẻ thấp hèn
Và cứu mạng sống của người thiếu thốn.
14Vua sẽ cứu đời họ khỏi cảnh áp bức và bạo tàn;
Huyết của họ là quý báu dưới mắt vua.
15Nguyện vua được trường thọ!
Và thiên hạ sẽ dâng vàng Sa-ba cho vua,
Nguyện người ta sẽ cầu nguyện cho vua luôn luôn.
Và hằng ngày chúc phước cho vua.
16Nguyện ngũ cốc sẽ dư dật trên đất
Và trên các đỉnh núi;
Nguyện bông trái của nó nhiều như cây rừng Li-ban,
Còn người ở thành thị sẽ hưng thịnh
Như cỏ của đất.
17Nguyện danh vua sẽ còn mãi mãi,
Mặt trời còn đến chừng nào thì danh vua sẽ tồn tại chừng nấy;
Người ta sẽ nhân danh vua mà chúc phước nhau!
Mọi nước đều sẽ coi vua là có phước.#72:17 Ctd: Mọi nước đều sẽ xin Đức Chúa Trời ban phước cho họ như Ngài đã ban phước cho vua.
18Đáng ca ngợi Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.
Chỉ một mình Ngài làm những việc diệu kỳ!
19Đáng ca ngợi danh vinh quang Ngài đến đời đời!
Nguyện khắp trái đất được đầy vinh quang của Ngài!
A-men! A-men!
20Các bài cầu nguyện của Đa-vít con trai Gie-sê đến đây kết thúc.

© 2010 United Bible Societies. All Rights Reserved.

Learn More About Kinh Thánh Hiệu Đính 2010 - Revised Vietnamese Bible