Thi Thiên 59:3

Thi Thiên 59:3 VIE2010

Vì chúng đang rình rập để hại mạng sống con; Đức Giê-hô-va ôi! Những kẻ hung bạo họp nhau chống lại con Mặc dù con không chống đối cũng chẳng phạm tội gì.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi Thiên 59:3