Thi Thiên 5:6

Thi Thiên 5:6 VIE2010

Chúa hủy diệt bọn nói dối; Đức Giê-hô-va ghê tởm kẻ khát máu và lũ gian tà.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share