YouVersion Logo
Search Icon

Thi Thiên 33

33
Ca ngợi Đức Giê-hô-va là Đấng Tạo Hóa vĩ đại
1Hỡi người công chính, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va!
Sự ca ngợi Chúa thích đáng cho người ngay thẳng.
2Hãy dùng đàn lia mà cảm tạ Đức Giê-hô-va;
Hãy dùng đàn hạc mười dây mà ca ngợi Ngài!
3Hãy hát cho Ngài một bài ca mới,
Và tấu khúc du dương hòa với tiếng reo mừng!
4Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng,
Và mọi việc Ngài làm bày tỏ sự thành tín.
5Ngài yêu sự công chính và điều chính trực;
Khắp đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va.
6Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va,
Tất cả đạo binh tinh tú do hơi thở của miệng Ngài mà có.
7Ngài thu tất cả nước biển lại thành đống,
Và chứa nước sâu trong kho.
8Khắp thiên hạ hãy kính sợ Đức Giê-hô-va;
Các dân trên đất hãy run sợ trước Ngài!
9Vì Ngài phán thì mọi sự liền có;
Ngài truyền lệnh thì muôn vật vững bền.
10Đức Giê-hô-va làm thất bại mưu đồ của các nước,
Ngài phá hỏng mục đích của các dân.
11Kế hoạch của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời,
Tư tưởng của lòng Ngài còn đời nầy sang đời kia.
12Quốc gia nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình,
Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình,
Được phước vô cùng!
13Đức Giê-hô-va từ trên trời nhìn xuống,
Ngài nhìn thấy tất cả con cái loài người.
14Từ ngai Chúa ngự, Ngài nhìn xuống,
Ngài xem xét mọi người ở thế gian.
15Ngài nắn nên lòng của mọi người,
Và xem xét mọi việc làm của họ.
16Chẳng có vua nào nhờ binh đông mà được giải cứu,
Không có dũng sĩ nào bởi sức mạnh phi thường mà được thoát thân.
17Nhờ ngựa để được cứu là vô ích,
Uy lực của nó cũng chẳng giải cứu được ai.
18Kìa con mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem những người kính sợ Ngài,
Và những người hi vọng nơi lòng nhân từ Ngài
19Để cứu linh hồn họ khỏi sự chết
Và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém.
20Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va;
Ngài là nguồn tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi.
21Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài
Vì chúng tôi đã tin cậy nơi Danh Thánh của Ngài.
22Lạy Đức Giê-hô-va, xin sự nhân từ Ngài tuôn đổ trên chúng con,
Đúng như chúng con hi vọng nơi Ngài.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy