Thi Thiên 33:16

Thi Thiên 33:16 VIE2010

Chẳng có vua nào nhờ binh đông mà được giải cứu, Không có dũng sĩ nào bởi sức mạnh phi thường mà được thoát thân.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Share